Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES CARTOGRÀFIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La representación espacial de las entidades geológicas es la base de cualquier estudio, ya sea aplicado o puramente científico. Hoy en día, este proceso se lleva a cabo utilizando medios digitales. Esta asignatura pretende que el alumno adquiera las competencias básicas que le permitan la realización de cartografías temáticas georeferenciadas digitales. Para ello, incluye los siguientes bloques: imágenes remotas, digitalización y georeferenciación, sistemas de información geográfica y elaboración de informes y memorias.

Dada la importancia que han adquirido actualmente los sistemas de representación espacial digitales, cualquier profesional de la Geología tiene que conocerlos y ser capaz de utilizarlos. Por ello, esta asignatura se configura como crucial dentro del Grado de Geología; por lo que los conocimientos y habilidades adquiridos por los alumnos serán empleados en el resto de asignaturas del grado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Conèixer, identificar i representar estructures tectòniques i els processos que les generen.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE28 : Saber interpretar i elaborar cartografies geològiques d'índole diversa (map+B1823es geològics, geomorfològics, geoambientals, geotècnics, metal·logenètics, hidrogeològics, etc.), i altres tipus de representació (columnes estratigráficas, corts geològics, etc.).
 • CE31 : Conèixer les fonts bibliogràfiques en geologia.
 • CE36 : Elaborar informes i estudis dirigits a l'exploració, investigació, producció, transformació i control de recursos geològics i hidrogeològics.
 • CE41 : Conèixer els recursos per a exercir la docència en geologia en els termes que estableix la legislació educativa.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.
 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Representar estructures geològiques a partir de fotos i imatges espacials amb criteris geomètrics.
 • Representar i analitzar dades amb les tècniques de gabinet adequades.
 • Conèixer els principals sistemes de representació de la cartografia geològica.
 • Aprendre georeferenciació i digitalització de cartografia, sistemes de posicionament i sistemes d'informació geogràfica (SIG) aplicats a la geologia.
 • Conèixer les eines de cerca de fonts bibliogràfiques en geologia.
 • Introducció a l'elaboració d'informes i estudis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Representar estructuras geológicas a partir de fotos e imágenes espaciales atendiendo a criterios geométricos. 

Representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de gabinete.

Conocer los principales sistemas de representación usados en cartografía geológica. 

Aprender a georeferenciar y digitalizar cartografía, 

Utilizar sistemas de posicionamiento y sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la Geología. 

Conocer las herramientas de búsqueda de fuentes bibliográficas en Geología. 

Introducción a la elaboración de informes y estudios.

Objetivos específicos que el profesor añade:

 • Desarrollar la visión espacial
 • Aprender a utilizar pares de fotografías aéres esteroscópicas
 • Familiarizarse con el uso de los principales programas de diseño asistido por ordenador, sobre todo Autocad
 • Familiarizarse con el uso de los principales programas de diseño asistido por ordenador, sobre todo ArcGIS

 

 

 

Dades generals

Codi: 25526
Professor/a responsable:
MARTIN ROJAS, IVAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix