Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOMORFOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Es una asignatura de Geomorfología general, para estudiantes que cursan el grado de Geología. Con ella el alumnado adquirirá una visión completa de lo que esta rama de la Geología. El programa se centra fundamentalmente en la naturaleza, configuración y génesis de las formas de la superficie terrestre y los procesos que las modifican considerando las distintas escalas de influencia. El carácter dinámico de la superficie de la Tierra a lo largo del tiempo y su dependencia de factores climáticos, litológicos y estructurales hace de la Geomorfología una excelente herramienta para la interpretación del pasado reciente del Planeta Tierra, siendo especialmente útil en la interpretación climática de la Glaciación Cuaternaria. Asimismo, el estudio de las formas del terreno tiene una particular importancia a la hora de realizar un estudio del medio físico y, especialmente, por la influencia que pueda tener esta disciplina para inventariar y relacionar otros elementos y procesos, ya sea con fines de ordenación territorial, protección ante los riesgos naturales, aprovechamiento de los recursos naturales, o gestión ambiental y patrimonial, entre otros. El temario se ordena en cuatro bloques temáticos que tratan que el alumno adquiera tanto las nociones básicas teóricas como un buen manejo en las metodologías y herramientas prácticas que actualmente se utilizan para efectuar estudios sobre Geomorfología.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions en geologia a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer els sistemes geomorfològics i interpretar els elements del relleu terrestre.
 • CE15 : Conèixer els processos mediambientals actuals i els possibles riscos associats.
 • CE20 : Conèixer i gestionar el patrimoni geològic, integrat en el medi natural.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE28 : Saber interpretar i elaborar cartografies geològiques d'índole diversa (map+B1823es geològics, geomorfològics, geoambientals, geotècnics, metal·logenètics, hidrogeològics, etc.), i altres tipus de representació (columnes estratigráficas, corts geològics, etc.).
 • CE30 : Comprendre les interaccions passades, presents i futures entre el mitjà natural i els éssers humans, així com analitzar i predir el seu futur.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.
 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.
 • CGUA3 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana tant oralment com per escrit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprenentatge dels coneixements bàsics de la geomorfologia.
 • Comprendre el funcionament dels agents i els processos involucrats en la generació del relleu.
 • Fer mapes geomorfològics.
 • Entendre la importància de la geomorfologia en l'ordenació del territori i en la conservació del medi natural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Desarrollo de las destrezas y habilidades para fotointerpretar
- Adquisición de un espíritu crítico en la línea del método científico
- Conocer y valorar la utilidad de la Geomorfología en la resolución de problemas geológicos y ambientales.
- Conocimiento de las técnicas de análisis geomorfológico, saber analizar, integrar y procesar los datos procedentes de los reconocimiento geomorfológicos
- Habilidades de comunicación y discusión pública.

 

 

Dades generals

Codi: 25525
Professor/a responsable:
CUEVAS GONZALEZ, JAIME
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,52
Crèdits pràctics: 2,08
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA EXTERNA
  Crèdits teòrics: 1,52
  Crèdits pràctics: 2,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix