Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTRATIGRAFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura ESTRATIGRAFÍA pertenece a la materia del título de grado MATERIALES Y PROCESOS GEOLOGICOS que es el cuerpo conocimientos fundamentales de estos estudios. Como ciencia que sostiene doctrinalmente al objeto formal de la Geología es decir, la historia de la Tierra, guarda una estrecha relación con la Paleontología y la Geología Histórica, y desde un punto de vista material con la Sedimentología y la Petrología.      

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia geològica, nomenclatura, convenis, escales i unitats.
 • CE10 : Usar les tècniques de correlació i la seua interpretació.
 • CE11 : Conèixer els diferents processos geològics que actuen en el planeta.
 • CE2 : Conèixer l'estructura i composició de la Terra.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE4 : Identificar els minerals i roques, així com els processos que els generen.
 • CE6 : Reconèixer els fòssils, i la seua utilització en la datació i interpretació dels mitjans sedimentaris.
 • CE8 : Conèixer les tècniques de datació de les roques i dels processos geològics.
 • CE9 : Comprendre el significat de l'escala temporal en geologia, així com l'espacial.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer la magnitud del temps geològic i la importància que té amb relació a la velocitat dels processos geològics i la probabilitat dels successos.
 • Distingir el registre estratigràfic del registre fòssil.
 • Valorar la naturalesa discontínua del registre estratigràfic i distingir-ne els tipus de discontinuïtats.
 • Conèixer i diferenciar les unitats geològiques: litoestratigràfiques, cronoestratigràfiques, biocronològiques i geocronològiques.
 • Reconèixer les classes de conques sedimentàries.
 • Reconèixer les seqüències transgressives i regressives i valorar-ne la importància relativa dels factors responsables.
 • Valorar la importància dels cicles i els esdeveniments en el registre estratigràfic.
 • Conèixer els factors que controlen el reblert de les conques sedimentàries i les geometries tridimensionals resultants.
 • Conèixer els procediments fonamentals utilitzats en les reconstruccions paleoclimatològiques i paleogeogràfiques.
 • Identificar unitats litoestratigràfiques en fotograma aeri.
 • Interpretar diagrafies de sondejos i línies sísmiques i correlacionar seccions estratigràfiques.
 • Reconèixer en camp unitats litoestratigràfiques, discontinuïtats i geometries de l'estratificació, i saber representar-ne seqüencialment les dades obtingudes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer y aprender la escala de tiempo geológico

 

 

Dades generals

Codi: 25522
Professor/a responsable:
DIEZ-CANSECO ESTEBAN, DAVINIA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix