Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MINERALOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

 

Mineralogía es una asignatura del segundo cuatrimestre del segundo curso del grado de Geología y está enmarcada en el Módulo Fundamental Específico.

La mineralogía es una ciencia basada en el conocimiento preciso de la composición química y de la estructura atómica que caracteriza cada especie mineral, y en el sentido de éstas en el medio geológico. Dada la sensibilidad de los minerales a los cambios fisico-químicos que se producen durante los procesos geológicos, las asociaciones minerales que constituyen las rocas son la memoria de la historia geológica de estas, y por ello, también de la Corteza Terrestre. Es fundamental que al comienzo de unos estudios en Geología se adquiera un conocimiento preciso del concepto de especie mineral y la habilidad para saber identificar correctamente los minerales. Los contenidos desarrollados en la asignatura Mineralogía, proporcionará a los alumnos la formación básica necesaria para los contenidos del resto de asignaturas de los Módulos Fundamental, Complementario y Avanzado.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia geològica, nomenclatura, convenis, escales i unitats.
 • CE14 : Relacionar els diferents tipus de roques amb els ambients geodinàmics.
 • CE15 : Conèixer els processos mediambientals actuals i els possibles riscos associats.
 • CE16 : Fer avaluacions d'impacte ambiental sobre el territori.
 • CE17 : Saber explorar, avaluar, extraure i gestionar els recursos terrestres (minerals i roques industrials, hidrocarburs, aigua) en un marc de desenvolupament sostenible.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE3 : Identificar i caracteritzar les propietats dels diferents materials terrestres usant mètodes geològics, amb les seues corresponents tècniques instrumentals.
 • CE30 : Comprendre les interaccions passades, presents i futures entre el mitjà natural i els éssers humans, així com analitzar i predir el seu futur.
 • CE31 : Conèixer les fonts bibliogràfiques en geologia.
 • CE36 : Elaborar informes i estudis dirigits a l'exploració, investigació, producció, transformació i control de recursos geològics i hidrogeològics.
 • CE4 : Identificar els minerals i roques, així com els processos que els generen.
 • CE5 : Relacionar les diferents estructures de la matèria mineral amb les seues propietats i els seus corresponents usos.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.
 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprenentatge de coneixements bàsics en mineralogia.
 • Identificar i descriure minerals a partir de l'observació en aflorament, mostra de mà i amb microscòpia de llum transmesa i de llum reflectida.
 • Identificar, descriure i situar associacions minerals en el context geològic.
 • Comprendre la importància econòmica dels minerals: relació entre les propietats fisicoquímiques dels materials i les aplicacions industrials.
 • Comprendre la importància dels minerals en el tractament de problemes mediambientals.
 • Cerca i síntesi d'informació, elaboració, exposició i defensa d'informes relatius a diversos aspectes de la mineralogia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

- Adquirir los conocimientos básicos sobre la naturaleza, origen, clasificación, composición y propiedades de los minerales
- Utilizar técnicas básicas para describir, identificar y clasificar minerales
- Adquirir, analizar e interpretar datos de laboratorio, de campo y bibliográficos
- Adquirir y utilizar con propiedad el vocabulario específico de mineralogía
- Comunicar con propiedad los conocimientos adquiridos y los resultados de las prácticas
- Relacionar los conocimientos adquiridos con el resto de disciplinas del grado

 

 

 

Dades generals

Codi: 25521
Professor/a responsable:
MUÑOZ CERVERA, MARIA CONCEPCION
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PETROLOGIA I GEOQUÍMICA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix