Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOLOGIA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Es una asignatura de introducción general a la Geología. Para los estudiantes de esta asignatura, que cursan el grado de Geología, esta asignatura se complementa con la Geología I del primer semestre del primer curso. Entre ambas, el alumnado adquirirá una visión completa, de carácter introductorio, de lo que es la Geología como Ciencia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG6 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia geològica, nomenclatura, convenis, escales i unitats.
 • CE11 : Conèixer els diferents processos geològics que actuen en el planeta.
 • CE12 : Conèixer els sistemes geomorfològics i interpretar els elements del relleu terrestre.
 • CE13 : Conèixer, identificar i representar estructures tectòniques i els processos que les generen.
 • CE14 : Relacionar els diferents tipus de roques amb els ambients geodinàmics.
 • CE3 : Identificar i caracteritzar les propietats dels diferents materials terrestres usant mètodes geològics, amb les seues corresponents tècniques instrumentals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.
 • CGUA3 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana tant oralment com per escrit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir coneixements bàsics dels principals ambients geològics externs, continentals, marins i mixts, i dels factors físics, químics i biològics que els caracteritzen.
 • Tenir coneixements bàsics dels processos que hi tenen lloc (meteorització, erosió, transport i dipòsits) i de les morfologies i cossos sedimentaris generats més característics.
 • Tenir coneixements bàsics de les estructures resultants dels fenòmens de deformació, metamorfisme i magmatisme.
 • Identificar al camp els materials geològics més freqüents del nostre entorn i les estructures més senzilles associades a aquest. 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer, a nivel básico, los principales ambientes geológicos externos, continentales, marinos y mixtos, y los factores físicos, químicos y biológicos que los caracterizan.


Conocer, a nivel básico, los procesos que tienen lugar en ellos : meteorización, erosión, transporte y depósitos; y las morfologías y cuerpos sedimentarios generados más característicos.


Conocer, a nivel básico, las estructuras resultantes de los fenómenos de deformación, metamorfismo y magmatismo.


Identificar en campo los materiales geológicos más frecuentes en nuestro entorno y sus estructuras más sencillas asociadas.

 

 

Dades generals

Codi: 25518
Professor/a responsable:
MOLINER AZNAR, SANTIAGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix