Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOLOGIA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Es una asignatura de introducción general a la Geología. Para los estudiantes de esta asignatura, que cursan el grado de Geología, esta asignatura se complementa con la Geología II del segundo semestre, también del primer curso. Entre ambas, el alumnado adquirirá una visión completa, de carácter introductorio, de lo que es la Geología como Ciencia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG6 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia geològica, nomenclatura, convenis, escales i unitats.
 • CE11 : Conèixer els diferents processos geològics que actuen en el planeta.
 • CE15 : Conèixer els processos mediambientals actuals i els possibles riscos associats.
 • CE3 : Identificar i caracteritzar les propietats dels diferents materials terrestres usant mètodes geològics, amb les seues corresponents tècniques instrumentals.
 • CE4 : Identificar els minerals i roques, així com els processos que els generen.
 • CE7 : Conèixer la història de la Terra i de la vida des del seu origen fins a l'actualitat.
 • CE9 : Comprendre el significat de l'escala temporal en geologia, així com l'espacial.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.
 • CGUA3 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana tant oralment com per escrit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les propietats dels materials geològics i els processos que les originen.
 • Conèixer l'evolució de la Terra des de l'origen i els esdeveniments mecànics, fisicoquímics i biològics que hi han tingut lloc per a donar com a resultat el planeta actual. 
 • Valorar els coneixements  que, en els materials i processos geològics, permeten explicar qüestions rellevants quant a la sostenibilitat dels recursos i els canvis globals que tenen lloc a la Terra, a més de les relacionades amb les activitats quotidianes referides als recursos, els riscos naturals i el medi ambient.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer la geología de la región de Alicante

Conocer en que consiste la profesión del geológico

Conocer que es la investigación geológica

 

 

Dades generals

Codi: 25517
Professor/a responsable:
MARTIN MARTIN, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix