Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA C (IV): ALEMANY

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Lengua C (IV) Alemán, ubicada en el segundo cuatrimestre del 2º curso del Grado, es continuación de las asignaturas Lengua C (I) Alemán y Lengua C (II) y C (III). Se basa, pues, en las destrezas y conocimientos previamente adquiridos en las mencionadas materias. Pretende completar y profundizar estos con el fin de garantizar la progresión necesaria de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. También sirve de preparación para las subsiguientes asignaturas de Traducción General directa e inversa (3º y 4º curso).

Las asignaturas de Lengua C se identifican con la segunda lengua extranjera de los alumnos de la carrera de Traducción e Interpretación, procedentes de los itinerarios en lengua francesa e inglesa, respectivamente. El perfil actual que el mercado laboral demanda de los profesionales en Traducción e Interpretación requiere un amplio conocimiento en, al menos, dos idiomas extranjeros. De ahí la importancia de que se garantice la adquisición de una sólida formación lingüística y cultural, no sólo en la primera lengua extranjera sino también en la segunda. La asignatura Lengua C (IV) contribuye, dentro de la serie de las Lenguas C, a este objetivo.

Se empleará una perspectiva marcadamente contrastiva a la hora de activar las distintas competencias y destrezas. Con ello se da respuesta a las necesidades formativas específicas de un futuro traductor y/o intérprete, las cuales difieren, sustancialmente, de aquellas de un estudiante de filología. Se estudiará la gramática alemana de forma contrastiva respecto de la gramática española (e inglesa).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha d'aconseguir el nivell B1; amb aquest finalitat s'haurà de:

 • Estudiar el segon idioma modern des de la contrastivitat amb la llengua materna i, per tant, dissociant les dues llengües en contacte.
 • Desenvolupar les quatre principals destreses lingüístiques: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. 
 • Utilitzar recursos informàtics per a la pràctica de l'expressió oral i escrita.
 • Fomentar i estimular la utilització dels recursos propis i progressar cap a tècniques d'autoaprenentatge.
 • Reforçar el coneixement i l'ús de la llengua C per part dels alumnes per a millorar la seua formació traductora.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El alumnado ha de conseguir el nivel B1, para ello se tendrá que:

Estudiar el segundo idioma moderno desde la contrastividad con la lengua materna y, por lo tanto, disociando las dos lenguas en contacto.

Desarrollar las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita

Utilizar recursos informáticos para la práctica de la expresión oral y escrita.

Fomentar y estimular el empleo de los recursos propios y progresar hacia técnicas de autoaprendizaje.

Reforzar el conocimiento y el uso de la lengua C por parte de los alumnos par mejorar su formación traductora.

 

 

Dades generals

Codi: 32824
Professor/a responsable:
PETER, CLAUDIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix