Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I FINANCERA B-A/A-B (II): FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La traducción económica forma parte de la traducción especializada. Esta asignatura profundiza en los conocimientos adquiridos en la asignatura 32742 Traducción Económica, Comercial y Financiera B-A/A-B (I): Francés-Español/Español-Francés. Para ello, se reforzarán —desde una perspectiva interlingüística, intercultural e intersemiótica— las competencias traductoras relacionadas con los textos especializados, así como los conocimientos relativos a la teoría y práctica de la traducción del texto económico, comercial y financiero y su fundamentación textual y comunicativa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.9 : Aplicar els coneixements extralingüístics a la comprensió de textos.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.3 : Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de traducció.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.1 : Conèixer els aspectes teòrics, els corrents traductològics actuals i altres aproximacions interdisciplinàries del camp de la traducció.
 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.4 : Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.6 : Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Abordar els problemes traductivos que es presenten en les varietats específiques del francès econòmic, comercial i financer.
 • Exercitar per mitjà de textos autèntics i mostres de traducció seleccionades les diferències de tiupus paradigmàtic i sintagmàtic que presenten el francès econòmic, el comercial i el financer.
 • Practicar amb textos ja traduïts amb l'objectiu d'aconseguir solucions pràctiques que ens permeten millorar i resoldre les qüestions contrastivas d'importància abordades prèviament per altres traductors.
 • Dominar les eines lingüístiques necessàries per a la resolució dels problemes de la traducció del francès econòmic, comercial i financer a l'espanyol.
 • Conèixer i familiaritzar-se amb les eines informàtiques més usuals d'ajuda a la labor del traductor amb la finalitat d'emprar-les en la tasca diària del traductor professional.
 • Aprendre a traduir els textos sobre economia en condicions semblants a les de l'activitat professional real a través de l'accés a tots els mitjans auxiliars possibles (documentals, terminològics, informàtics, consultes a experts, etc).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Afianzamiento de las nociones y competencias relacionadas con el campo de la economía, el comercio y las finanzas ya iniciadas en la asignatura 32742 Traducción Económica, Comercial y Financiera B-A/A-B (I): Francés-Español/Español-Francés.
 • Profundización y análisis de los rasgos característicos del lenguaje y de la terminología económica, comercial y financiera.
 • Familiarización del alumnado con las herramientas de consulta y apoyo más representativos del ámbito económico, comercial y financiero.
 • Adquisición de una competencia traslativa sólida a través de la traducción de textos pertenecientes a distintos subcampos (administrativo-institucional, financiero y comercial) con diferentes grados de abstraccón (desde textos orientados a consumidores comunes hasta textos dirigidos a expertos en la materia).

 

 

 

Dades generals

Codi: 32745
Professor/a responsable:
CARRION GONZALEZ, PAOLA CANDELARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix