Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ GENERAL INVERSA A-B: CATALÀ-FRANCÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Durant els quatre cursos dels quals consta la carrera de Traducció i Interpretació es concep la traducció general com l'avantsala de la traducció professional. Les classes de traducció general pretenen ser un espai didàctic teòric i, sobretot, pràctic on l'estudiant ha d'anar captant els principis fonamentals de l'activitat traductora mitjançant un mètode professional de treball que li permeta enfrontar-se després als diversos camps d'especialització del traductor.

Aquesta tercera assignatura -que forma part d'un bloc de tres assignatures concebut de manera integrada- té com principal objectiu que els estudiants s'enfronten a textos que han estat o podrien ser encàrrecs reals de traducció inversa. En aquesta assignatura no es pretén ensenyar francès sinó traduir al francès.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Iniciar l'estudiant en la traducció mitjançant el que fins ara havia sigut normalment la seua llengua passiva de treball.
 • Conèixer els principals elements de contrast entre les dues llengües des de la perspectiva de la llengua estrangera.
 • Aprofundir en l'estructura bàsica de composició dels textos referencials en la llengua estrangera.
 • Dominar els elements d'interferència lexicosemàntica des de la perspectiva de la llengua estrangera..
 • Dominar els elements d'interferència morfosintàctica des de la perspectiva de la llengua estrangera.
 • Dominar els elements bàsics d'interferència estilística (registre) des de la perspectiva de la llengua estrangera.
 • Escriure en una llengua terme d'arribada.
 • Llegir els textos com a globalitat, buscant progressivitat, elements focals, intenció comunicativa i lector tipus.
 • Demostrar interès per la correcció en el text d'arribada.
 • Mostrar respecte a les diferències expressives en cada llengua com a manifestació de la seua cosmovisió.
 • Detectar els elements culturals específics de la cultura catalana.
 • Detectar el problema específic dels noms propis en tota la seua varietat.
 • Conèixer les modalitats i condicions laborals de la traducció en l'actualitat i en els principals països en què la llengua estrangera és oficial.
 • Fer traduccions en condicions (terminis, requisits formals, factura, carta explicativa, etc.) semblants a les del món professional.
 • Revisar les traduccions buscant la major optimització comunicativa en la llengua d'arribada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Iniciar l'estudiant en la traducció mitjançant el que fins ara havia sigut normalment la seua llengua passiva de treball.
Conèixer els principals elements de contrast entre les dues llengües des de la perspectiva de la llengua estrangera.
Aprofundir en l'estructura bàsica de composició dels textos referencials en la llengua estrangera.
Dominar els elements d'interferència lexicosemàntica des de la perspectiva de la llengua estrangera..
Dominar els elements d'interferència morfosintàctica des de la perspectiva de la llengua estrangera.
Dominar els elements bàsics d'interferència estilística (registre) des de la perspectiva de la llengua estrangera.
Escriure en una llengua terme d'arribada.
Llegir els textos com a globalitat, buscant progressivitat, elements focals, intenció comunicativa i lector tipus.
Demostrar interès per la correcció en el text d'arribada.
Mostrar respecte a les diferències expressives en cada llengua com a manifestació de la seua cosmovisió.
Detectar els elements culturals específics de la cultura catalana.
Detectar el problema específic dels noms propis en tota la seua varietat.
Conèixer les modalitats i condicions laborals de la traducció en l'actualitat i en els principals països en què la llengua estrangera és oficial.
Fer traduccions en condicions (terminis, requisits formals, factura, carta explicativa, etc.) semblants a les del món professional.
Revisar les traduccions buscant la major optimització comunicativa en la llengua d'arribada.

 

 

Dades generals

Codi: 32723
Professor/a responsable:
TOLOSA IGUALADA, MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix