Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA D (III): RUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

 

El idioma ruso es una lengua oficial en Rusia, Bielorrusia,entre otros países y de amplio uso por importantes sectores de la población de las otras naciones alguna vez pertenecientes a la Unión Soviética. Además, es uno de los seis idiomas oficiales de la ONU. Es el idioma más hablado entre los idiomas eslavos, y el séptimo entre todos los idiomas del mundo (por número de hablantes nativos), siendo el cuarto idioma más hablado del mundo teniendo en cuenta los hablantes totales.

 

La asignatura "Lengua D (III): Ruso" es, en el contexto del vigente Plan de Estudios de Grado de Traducción e Interpretación, materia optativa y tercera lengua extranjera. Tiene como carácter la profundización y ampliación de los conocimientos básicos sobre lengua rusa adquiridos en las asignaturas preliminares de "Lengua (I, II): Ruso", y su objetivo principal es la adquisición de una competencia comunicativa en lengua rusa estándar correspondiente a un nivel A.2.1.1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL). Se requiere haber cursado previamente la asignatura "Lengua D (II): Ruso". Da paso a la asignatura "Lengua y Traducción D (I): Ruso", enfocada ésta última desde la traducción.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha d'aconseguir el nivell A1-A2; per a arribar-hi s'haurà de:

 • Estudiar el tercer idioma modern des de la contrastivitat amb la llengua materna i, per tant, dissociant les dues llengües en contacte.
 • Iniciar en les quatre principals destreses lingüístiques: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. 
 • Utilitzar recursos informàtics per a la pràctica de l'expressió oral i escrita.
 • Fomentar i estimular la utilització dels recursos propis i progressar cap a tècniques d'autoaprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El objetivo principal es la ampliación de los conocimientos adquiridos en el segundo curso. -Afianzar la articulación de los sonidos. -Perfeccionar el ritmo y la entonación de la lengua rusa y su escritura. -Consolidar y conocer nuevos conocimientos léxico-gramaticales. -Ser capaz de comprender y emitir frases, expresiones y enunciados breves relativos a necesidades, hechos y acontecimientos de la vida cotidiana y experiencias personales. -Ser capaz de elaborar textos breves, resúmenes y redacciones obre experiencias y opiniones de personas, acontecimientos, etc. -Saber describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno. -Entender y seguir el desarrollo argumental de textos sencillos y breves de carácter informativo, descriptivo o narrativo. -Desarrollar la competencia intercultural: conocer aspectos culturales y sociales principales, las costumbres y hábitos de la vida cotidiana, etc. mediante la comparación de la propia cultura.

 

 

Dades generals

Codi: 32936
Professor/a responsable:
CORACHAN SWIDZINSKA, IRENE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA ESLAVA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix