Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA D (I): ÀRAB

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La lengua árabe tiene un obvio interés para la traducción e interpretación: es una de las seis lenguas oficiales de la ONU, utilizada asimismo en otros organismos internacionales; es lengua de culto de unos 1.500 millones de musulmanes, y lengua materna de los aproximadamente 300 millones de árabes, así como de cientos de miles de inmigrantes que viven en nuestro país.
La asignatura ‘Lengua D (I): Árabe’ es, en el contexto del vigente Plan de Estudios de Grado de Traducción e Interpretación, materia obligatoria y tercera lengua extranjera. Tiene carácter introductorio, y su objetivo principal es la adquisición de una competencia comunicativa en lengua árabe estándar correspondiente a un nivel A.1.1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL). Da paso a la asignatura ‘Lengua D(II): Árabe’.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha d'aconseguir el nivell A0-A1; per a arribar-hi s'haurà de:

 • Estudiar el tercer idioma modern des de la contrastivitat amb la llengua materna i, per tant, dissociant les dues llengües en contacte.
 • Iniciar en les quatre principals destreses lingüístiques: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. 
 • Utilitzar recursos informàtics per a la pràctica de l'expressió oral i escrita.
 • Fomentar i estimular la utilització dels recursos propis i progressar cap a tècniques d'autoaprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos globales
--Adquirir una capacidad inicial muy básica para comunicarse en lengua árabe estándar en un nivel de dominio que comprende una parte de los descritos en el nivel A1 del MCER.
--Aproximación a algunas peculiaridades sociales y culturales del mundo árabe
-objetivos lingüísticos y temáticos (nocionales)
--Adquirir el alfabeto árabe
--Adquirir la pronunciación de los sonidos del árabe que no se corresponden con los del español
--Obtener un conjunto léxico muy elemental relacionado principalmente con el entorno personal
--Adquirir un dominio gramatical relacionado con los objetivos funcionales y comunicativos, pero centrado básicamente en los sintagmas nominales
-objetivos funcionales y comunicativos (leer, escuchar, hablar, conversar, escribir)
--Desarrollar algunas funciones comunicativas propias del nivel A1, en especial las relacionadas con “Dar y pedir información” y “Relacionarse socialmente”
-- Comprensión auditiva/Expresión oral:participar en conversaciones muy básicas relacionadas con el entorno personal.Comprender algunas instrucciones básicas
--Comprensión lectora:Comprender información de carácter muy básico.
--Expresión escrita:Escribir notas breves y sencillas sobre temas personales
-objetivos sociolingüísticos y culturales
-- Conocer la diferencia entre registro oral y lengua estándar.
-- Diferenciar países árabes de países islámicos.

 

 

Dades generals

Codi: 32910
Professor/a responsable:
EL ZAWAM BIN, KHALED OMRAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix