Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ AUDIOVISUAL B-A/A-B: ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Asignatura de 3º curso del grado en Traducción e Interpretación. Se ubica en el 2º semestre y cuenta con 6 créditos ECTS. 1,5 cr. de Teoría y 4,5 cr. de Práctica. Forma parte de las asignaturas de traducción especializada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

PROFUNDIZAR EN EL ANÁLISIS Y LA TEORIZACIÓN DE TRADUCIÓN ESPECÍFICOS DEL SOPORTE AUDIOVISUAL, TANTO PARA EL DOBLAJE COMO PARA LA SUBTITULACIÓN
VINCULAR EL PROCESO TRADUCTOR AL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO APORTANDO LA TEORIZACIÓN EXISTENTE SOBRE EL PLANO Y LA EDICIÓN QUE CONFORMAN LA SINTAXIS CINEMATOGRÁFICA
ESTUDIAR LA SUBORDINACIÓN DEL PROCESO TRADUCTOR A LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA POR EL CANAL VISUAL.
ABRIR NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y EXPANDIR LAS YA EXISTENTES SOBRE ESTA ESPECIFICAD TRADUCTOLÓGICA.
CONOCER LOS PRINCIPALES ELEMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL.
ASPECTOS EN LOS QUE DIFIERE DE LA TRADUCCIÓN ESCRITA
CONOCER LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DE TRADUCCIÓN QUE SE VAN A UTILIZAR RECURRENTEMENTE PARA LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL.:
LÉXICOS: EL PRÉSTAMO, EL CALCO, LA TRADUCCIÓN LITERAL, LA EQUIVALENCIA Y LA ADAPTACIÓN.
GRAMATICALES: LA TRANSPOSICIÓN, LA MODULACIÓN, LA TRADUCCIÓN GRAMATICAL Y LA REFORMULACIÓN.
TÉCNICAS DE INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN MEDIANTE EJERCICIOS VARIADOS.
DETECTAR LOS ELEMENTOS CULTURALES ESPECÍFICOS DE AMBAS CULTURAS.
ASIMILAR EL HECHO DE QUE NUNCA EXISTE UNA ÚNICA SOLUCIÓN VÁLIDA PERO SÍ MÚLTIPLES INADECUADAS.
ASIMILAR LA FINALIDAD COMUNICATIVA DE LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL.

 

 

Dades generals

Codi: 32850
Professor/a responsable:
ALBALADEJO MARTINEZ, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix