Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ JURIDICOADMINISTRATIVA B-A/A-B (II): ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura tiene 6 créditos: 0,6 créditos teóricos, 1,8 prácticos y 3,6 de trabajo del alumnado.
Esta asignatura continúa la especialización en el campo jurídico-administrativo partiendo de la aplicación de los conocimientos jurídicos y traductológicos adquiridos durante el curso anterior en la asignatura Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B (I). En este curso se introduccirán nuevos tipos de textos jurídicos, especialmente de carácter notarial. Se tratará de concienciar al alumnado respecto de las dificultades materiales y lingüísticas de la traducción de textos de esta naturaleza, provocadas por las diferencias entre ambos sistemas jurídicos y los problemas lingüísticos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.10 : Desenvolupar estratègies comunicatives.
 • CE1.12 : Aconseguir estratègies de lectura i escriptura.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.3 : Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de traducció.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.1 : Conèixer els aspectes teòrics, els corrents traductològics actuals i altres aproximacions interdisciplinàries del camp de la traducció.
 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.4 : Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Consolidar i desenvolupar les habilitats de traducció apreses i practicades en l'assignatura TRADUCCIÓ JURIDICOADMINISTRATIVA B-A / A-B I (A-B, B-A) Alemany .
 • Aprofundir i ampliar el coneixement  del vocabulari jurídic mitjançant l'estudi de diferents textos i documents específics.
 • Saber utilitzar el llenguatge d'especialitat en alemany i en espanyol.
 • Formar els estudiants en un coneixement més profund de les habilitats estilístiques apropiades en els dos idiomes i augmentar el seu coneixement de les diferents pràctiques jurídiques i administratives en els països de llengua alemanya i espanyola.
 • Conèixer les principals tipologies textuals (o gèneres) dels sistemes jurídics de les llengües de treball.
 • Assegurar que les habilitats lingüístiques dels estudiants i la seua sensibilitat respecte al context i registre augmenten mitjançant la pràctica constant de la traducció de textos pertinents, tant alemany-espanyol com espanyol-alemany.
 • Assimilar els principis metodològics de la traducció de textos especialitzats del dret.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos específicos aportados por el profesorado:
El objetivo de la asignatura consiste en proporcionar a los alumnos las estrategias y habilidades necesarias para la traducción de textos jurídicos y administrativos. Se tratará de concienciar respecto de las dificultades materiales y lingüísticas de los textos, provocadas por las diferencias entre ambos sistemas jurídicos. Además de dar a conocer los contextos y los conceptos sobre los que se desarrollan los textos jurídicos, se aportarán técnicas de análisis lingüístico y de documentación temática, textual y terminológica, para que los alumnos desarrollen criterios de resolución ante los problemas de traducción.
Otro objetivo paralelo será la adquisición de hábitos de trabajo autónomo por parte del alumno, así como el desarrollo de sus capacidades de productividad y eficiencia mediante la recreación de un contexto profesional realista (encargos, plazos, revisiones, incidencias, etc.).

Otros objetivos específicos aportados por el profesorado:
1. Identificar estereotipos y estructuras de poder implícitas en los discursos y narrativas jurídicas.
2. Fomentar entre el alumnado perspectivas críticas encaminadas a promover la igualdad y el respeto a las diferencias.
3. Ser capaz de reflexionar sobre las implicaciones de incorporar la perspectiva de género en traducción jurídica, más allá de un uso inclusivo del lenguaje, y especialmente en relación con conceptos como la manipulación, la neutralidad, la literalidad, la responsabilidad, la naturalidad o la economía lingüística, consustanciales con el propio acto de traducir.

 

 

Dades generals

Codi: 32840
Professor/a responsable:
PEREZ BLAZQUEZ, DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix