Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA B (III): ALEMANY

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura finaliza el proceso de aprendizaje en la Lengua B alemán en los estudios de Traducción e Interpretación. El nivel al que se pretende llegar en este curso es el B 2. 

La asignatura está dividida en dos partes claramente diferenciadas. En la parte práctica de la asignatura se impartirán los conocimientos gramaticales y textuales. En la parte teórica se impartirán los conocimientos relativos al conocimiento cultural sobre la lengua y el país. 

Esta asignatura contribuye considerablemente a reforzar la subcompetencia cultural dentro de la competencia traductora. 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.10 : Desenvolupar estratègies comunicatives.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.11 : Desenvolupar habilitats cognitives relacionades amb la interpretació (capacitat d'atenció, comprensió instantània, capacitat de memòria, rapidesa de reflexos, capacitat de resistència física i mental, capacitat autocrítica, etc.).
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.6 : Ser capaç de treballar en equip.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha d'aconseguir el nivell B2/C1; amb aquesta finalitat s'haurà de:

 • Estudiar el primer idioma modern des de la contrastivitat amb la llengua materna i, per tant, dissociant les dues llengües en contacte.
 • Desenvolupar les quatre principals destreses lingüístiques: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. 
 • Utilitzar recursos informàtics per a la pràctica de l'expressió oral i escrita.
 • Fomentar i estimular l'ús dels recursos propis i progressar cap a tècniques d'autoaprenentatge.
 • Reforçar el coneixement i l'ús de la llengua B per part dels alumnes parell millorar la seua formació traductora.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Esta asignatura, impartida en el 1er cuatrimestre, finaliza el proceso de aprendizaje de la lengua alemana dentro del marco de la formación en Lengua B y sirve de base para las distintas asignaturas de la traducción específica. El afianzamiento y la ampliación de los conocimientos se extienden a un dominio activo y pasivo de las estructuras gramaticales y líneas argumentales más complejas en distintos niveles lingüísticos a través de diferentes tipos y géneros textuales, potenciando así, en general, el dominio de las destrezas de la comunicación en lengua alemana: la comprensión lectora, la expresión escrita y la expresión oral. El nivel a adquirir es el de B 2, según el marco de referencia europeo. En conformidad con este marco el alumno deberá ser capaz de: Comprender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de cierto carácter especializado; relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores; reproducir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. En concreto y aplicado a esta asignatura, se pretende que el alumno adquiera la habilidad de la expresión escrita aplicando el registro y los medios estilísticos adecuados a los distintos tipos textuales. Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de desarrollar redacciones con argumentaciones fundamentadas y razonadas acerca de una temática de la cultura alemana (Landeskunde), así como realizar comentarios textuales, utilizando estructuras más complejas y el léxico específico. En el ámbito de la comprensión lectora, el alumno debe ser capaz de extraer información detallada de un texto más complejo enmarcado en las clases textuales informativas, expositivas y apelativas, reconocer y diferenciar elementos estilísticos de expresión emotiva o de ironía y de determinados registros, así como saber clasificarlos. En cuanto a su nivel de expresión oral debe poder preparar exposiciones, dirigir y argumentar en un debate. En definitiva, las competencias y habilidades que se pretenden fomentar, afianzar y ampliar en esta asignatura están enmarcadas en los objetivos relacionados con la enseñanza de segundas lenguas aplicada a la formación de traductores, que son: 1) Profundizar en la comprensión lectora, 2) disociar las dos lenguas en contacto, 3) desarrollar la competencia intercultural, 4) el trabajo con recursos electrónicos, 5) sensibilización de la actividad traductora.

 

 

Dades generals

Codi: 32820
Professor/a responsable:
THUMLER, CLAUDIA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix