Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (III): FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Asignatura obligatoria concebida como continuación lógica de la Interpretación II (consecutiva), para darle a conocer al estudiante, desde un punto de vista eminentemente práctico, la modalidad de la interpretación de conferencias y, más concretamente, la técnica de la simultánea. Para ello, se realizarán ejercicios prácticos de interpretación simultánea en los laboratorios de idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras, así como en casa a través de la Plataforma Moodle. Estos ejercicios, tanto presenciales como virtuales, tienen como objetivo proporcionar a los alumnos las destrezas  que necesitan para poder efectuar interpretaciones simultáneas de nivel medio-alto, tanto directas como inversas («retour»).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.
 • CE2.3 : Dominar els instruments i les eines bàsiques de la interpretació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.11 : Desenvolupar habilitats cognitives relacionades amb la interpretació (capacitat d'atenció, comprensió instantània, capacitat de memòria, rapidesa de reflexos, capacitat de resistència física i mental, capacitat autocrítica, etc.).
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.2 : Conèixer els aspectes professionals de la interpretació (mercat laboral, principis ètics i protocol·laris, modalitats i etapes de treball, etc.).
 • CE3.7 : Desenvolupar habilitats per a relacions interpersonals en contextos de mediació lingüística.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.9 : Assimilar els principis metodològics de la interpretació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Iniciar-se en el món professional de la interpretació, siga de conferències, en els seriveis públics o en l'àmbit  comercial.
 • Saber analitzar una interpretació aliena i aprendre a aprofitar els encerts i evitar els errors comesos.
 • Entendre els criteris d'actuació exigits en el món professional.
 • Entendre els aspectes afectius de la interpretació.
 • Entendre la importància de respectar i fer valdre els codis deontològics que regeixen la professió.

Procedimentals

 • Manejar les tècniques específiques aplicables a cada intercanvi interpretat en manera simultània.
 • Desenvolupar l'habilitat d'escoltar i parlar simultàniament.
 • Aprendre estratègies per a la resolució immediata dels problemes gramaticals, lèxics i sintàctics que sorgeixen  durant la IS.
 • Perfeccionar la producció oral en l'idioma de destinació, incloent-hi text original de veu, nitidesa en la pronunciació, el volum i velocitat  adequats en parlar.
 • Familiaritzar-se amb els espais i l'equip tècnic utlizados en la IS.
 • Poder dur a terme una interpretació simultània acceptable tant directa com a inversa al nivell mitjà-alt.
 • Adquirir tècniques d'autoformació  continuada després d'acabar la carrera.

Actitudinals

 • Saber treballar amb un altre intèrpret i oferir i rebre ajuda de la parella en cabina.
 • Saber relacionar-se correctament  amb clients i  ponents.
 • Saber explicar i defensar les normes ètiques i de bona pràctica establicidas per a la professió.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Como decíamos anteriormente, la asignatura «Interpretación III» se plantea como la continuación lógica de «Interpretación II». Con esta asignatura se pretende desarrollar dos objetivos concretos:


1- Ofrecer al alumnado las técnicas aplicables en las diferentes fases del acto interpretativo (análisis-síntesis).

2- Trabajar los esfuerzos típicos de la interpretación simultánea (escucha, memorización, producción) con el fin de que estos sean capaces de llevar a cabo una interpretación simultánea de garantías en un contexto profesional, evitando la saturación o el déficit individual (Gile, 1995).

Para lograr estos objetivos se trabajarán progresivamente las siguientes destrezas cognitivas y operativas a partir de los diferentes esfuerzos:

 

A- ESCUCHA:

-la escucha activa (el objetivo es percibir los fenómenos lingüísticos y extralingüísticos que inciden directamente sobre el sentido del discurso y el mensaje vehiculado)

-la anticipación/intución

-la atención vs. la atención dividida

-la concentración

-la selección de la información relevante (análisis)

-el décalage

 

B- MEMORIZACIÓN:

-trabajo de la memoria operativa o memoria a corto plazo y de la memoria a largo plazo.

 

C- PRODUCCIÓN:

-la reformulación

-la transcodificación

-la ortofonía

-la improvisación

-la reacción

 

D- OTROS

-la gestión del estrés

-la dosificación de esfuerzos

 


Se interpretarán discursos de actualidad (argumentativos, básicamente aunque no exclusivamente) más largos y de mayor complejidad lógica y estructural a medida que avance el curso.


Los aspectos teóricos serán explicados al hilo de las clases prácticas. Básicamente, se abordará:


- la historia (sucinta) de la interpretación simultánea (Baigorri).

- los principales modelos teórico-prácticos de la interpretación: La Escuela del Sentido (Seleskovitch y Lederer), el modelo de esfuerzos (Daniel Gile), la calidad y la expectativa en interpretación (Collados Aís), el modelo funcionalista (Pöchhacker), etc.

- la particularidades técnicas y profesionales de la simultánea.


- el mercado profesional de la simultánea en las organizaciones internacionales y en el mercado privado español.

 

 

Dades generals

Codi: 32744
Professor/a responsable:
TOLOSA IGUALADA, MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix