Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (I): FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Asignatura obligatoria dedicada a sentar las bases teóricos e introducir los aspectos prácticos y profesionales de la interpretación, tanto en lo que se refiere a las modalidades fundamentales (traducción a vista, interpretación consecutiva monológica y dialógica, y simultánea), como en lo relativo a los ámbitos en los que las anteriores se ponen en práctica (interpretación de conferencias e interpretación en los servicios públicos).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.10 : Desenvolupar estratègies comunicatives.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.
 • CE2.3 : Dominar els instruments i les eines bàsiques de la interpretació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.11 : Desenvolupar habilitats cognitives relacionades amb la interpretació (capacitat d'atenció, comprensió instantània, capacitat de memòria, rapidesa de reflexos, capacitat de resistència física i mental, capacitat autocrítica, etc.).
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.9 : Assimilar els principis metodològics de la interpretació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals:

 • Entendre els tres modes fonamentals de la interpretació, el seu ús, i les tècniques i estratègies necessàries per a efectuar una interpretació adequada.
 • Conèixer els dos principals vessants de la interpretació: la de congressos i la d'interpretació davant dels serveis públics.
 • Adquirir els instruments necessaris per al desenvolupament de les destreses corresponents als diferents modes d'interpretació.
 • Entendre els aspectes afectius relacionats amb la interpretació.
 • Presentar alguns conceptes bàsics relacionats amb la professionalització del camp de la interpretació.

 Procedimentals:

 • Introduir les tècniques específiques aplicables a cada mode d'interpretació: la traducció a vista, la interpertación consecutiva i la interpretació simultània.
 • Potenciar l'escolta activa, la comprensió, l'anàlisi i l'abstracció de textos.
 • Promoure la capacitat de concentració i memorització, així com la capacitat d'anticipació i reacció.
 • Impulsar l'habilitat de “reformular” la informació.
 • Iniciar una estratègia de presa de notes.
 • Desenvolupar la facultat de parlar en públic i aprendre estratègies de control dels nervis.
 • Aprendre les tècniques de la traducció a vista.
 • Efectuar una interpretació  acceptable en els tres modes d'interpretació de textos o intercanvis lingüístics de temàtica general i d'un nivell de dificultat bàsic.

 Actitudinals:

 • Fomentar l'autoeficàcia.
 • Desenvolupar tècniques per al control de nervis.
 • Entendre la responsabilitat de l'intèrpret en les seues actuacions professionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

La presente asignatura pretende acercar al estudiante progresivamente al complejo mundo de la interpretación proporcionándole los instrumentos necesarios para el aprendizaje de la interpretación consecutiva, sirviéndonos, en parte, de la traducción a vista y, a su vez, sentando así las bases para la interpretación simultánea.  Requisitos previos Las lenguas A y B (en este caso, el español y el francés) son nuestras "herramientas de trabajo", imprescindibles para desempeñar nuestra labor como intérpretes. En consecuencia, para cursar con éxito la asignatura, será decisivo contar no sólo con amplios conocimientos en temas de actualidad, (políticos, culturales, sociales etc.) sino que también será necesario contar con un excelente dominio de las lenguas española y francesa.

 

 

Dades generals

Codi: 32735
Professor/a responsable:
CARRASCO EGUINO, DIEGO JUAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix