Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TERMINOLOGIA BILINGÜE: ANGLÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Fundamentos interdisciplinares de la terminología, aplicaciones del léxico especializado y metodología terminográfica bilingüe para la traducción.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.3 : Dominar els instruments i les eines bàsiques de la interpretació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.11 : Desenvolupar habilitats cognitives relacionades amb la interpretació (capacitat d'atenció, comprensió instantània, capacitat de memòria, rapidesa de reflexos, capacitat de resistència física i mental, capacitat autocrítica, etc.).
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.
 • CE4.8 : Resoldre els problemes bàsics de la traducció de textos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Meta general: capacitar els futurs llicenciats perquè resolguen per ells mateixos, problemes, qüestions i casos terminològics que puguen produir-se en un context de traducció especialitzada tenint com a llengües de treball l'anglès i l'espanyol i fent ús d'eines informàtiques per a la gestió i manipulació de les dades terminològiques.

Objectius específics:

1) Conèixer les característiques principals dels llenguatges especialitzats, en general, i de l'IPA, en particular.

2) Donar solució als problemes terminològics que sorgisquen en les llengües de treball anglès-espanyol dins del context de la traducció especialitzada, la interpretació, o qualsevol altre tipus de mediació lingüística professional, sustentant-se per a fer-ho en els principis teòrics de la disciplina i en les seues aplicacions pràctiques.

3) Produir traduccions especialitzades (anglès-espanyol) adequades a situacions de comunicació tipus que poden haver d'afrontar l'alumne en la vida real, usant estratègies i recursos lingüístics i extralingüístics que li permeten comprendre en tota la seua extensió els termes que el text original inclou i seleccionar, trobar o crear els termes equivalents adequats per al text meta i, per tant, facen possible elaborar una traducció precisa i lliure d'ambigüitats.

4) Reflexionar sobre el mètode terminogràfic bilingüe (anglès-espanyol) pel traductor i per al traductor en els seus aspectes formals i instrumentals, i utilitzar aquesta reflexió com a element facilitador de l'aprenentatge de la terminografía i com a eina per a millorar i agilitar el procés de traducció especialitzada.

5) Utilitzar estratègies d'aprenentatge a partir de les experiències prèvies, i de la reflexió sobre els propis processos d'aprenentatge.

6) Desenvolupar destreses específiques relacionades amb la solució de problemes terminològics en textos especialitzats, així com la gestió i manipulació de dades terminològiques que li siguen d'utilitat quan s'incorpore al món laboral.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

1. Profundizar en los métodos y la metodología para resolver cuestiones y casos terminológicos y terminográficos relacionados con funciones profesionales tales como la traducción, la interpretación, la redacción y revisión de textos especializados, el establecimiento y mantenimiento de bases de datos terminológicas ¿tanto para su uso personal, como para el uso dentro de un organismo, la evaluación crítica y la selección de los recursos informáticos, documentales y lexicográficos necesarios.

2. Aplicar la terminología en la traducción especializada, la interpretación o cualquier tipo de mediación lingüística profesional, y saber resolver problemas terminológicos de diversa índole (identificar la unidad de conocimiento que define un concepto, conceptos que existen en la lengua de partida pero no en la de llegada, mecanismos de formación de términos, etc.).

3. Saber utilizar los principales recursos de ayuda para la resolución de problemas terminológicos y emplear estrategias de búsqueda adecuadas para localizar información lingüística (terminológica).

 

 

Dades generals

Codi: 32630
Professor/a responsable:
GOMEZ GONZALEZ-JOVER, ADELINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix