Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA I HISTÒRIA DE LA TRADUCCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La teoría e historia de la traducción es una materia que pretende servir de introducción al estudio de los diferentes y variados enfoques de la traducción en la época actual y a lo largo de la historia de la disciplina.

El lugar que ocupa en el grado viene justificado por la absoluta necesidad de que la formación universitaria no se limite a la enseñanza práctica de carácter profesional, sino que dote también a los futuros graduados de una formación teórica que cumpla tres objetivos básicos: (1) trascender comportamientos mecánicos gracias a la adquisición de conciencia sistemática y científica sobre las razones que les llevarán a actuar de diversas maneras en función del tipo de traducción que realicen; (2) dotarse de un metalenguaje que les permita explicar sus decisiones traductoras de un modo objetivo, profundo y sistemático; y (3) conocer la rica y secular historia de reflexión sobre la disciplina que ha tenido lugar al menos desde tiempos de la antigua Roma y que ha desembocado en la situación actual, caracterizada por una intensa asunción de la importancia, complejidad y virtualidad de la traducción en un mundo globalizado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.6 : Ser capaç de treballar en equip.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dotar el futur traductor de les bases reflexives que el capaciten per a un exercici, conscient, racional, i al mateix temps, creatiu de la disciplina.
 • Assentar les bases per al futur interès investigador pels problemes operatius, culturals i antropològics de la traducció.
 • Transmetre el coneixement dels principals blocs temàtics que genera l'activitat com a disciplina acadèmica.
 • Transmetre el coneixement i la reflexió crítica de les principals escoles que han aglutinat el pensament linguístic, cultural i antropològic sobre la traducció, tant des del punt de vista històric com del punt de vista sistemàtic.
 • Capacitar l'alumne perquè desenvolupe una consciència professional i una consciència crítica sobre l'exercici de l'activitat pròpia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Objetivos específicos para la parte de Teoría

1. Conocer aspectos generales de las teorías de la traducción

2. Conocer con mayor amplitud las principales corrientes contemporáneas (polisistemas, funcionalismo, cognitivismo,

pragmática, postestructuralismo)

3. Ser capaz de aplicar los presupuestos teóricos al análisis de traducciones.

4. Ser capaz de aplicar los presupuestos teóricos a la resolución de problemas de traducción.

Objetivos específicos para la parte de Historia

1.- conocer aspectos generales de la historia de la traducción en el mundo.

2.- Conocer aspectos generales de la historia de la traducción en España.

3.- Analizar textos aplicando metodologías contrastivas, pragmáticas,de corpus.

4.- Analizar textos aplicando metodologías funcionalistas.

5.- Analizar textos aplicando metodologías de signo ideológico.

6.- Sintetizar la información histórica en busca de los puntos relevantes que caracterizan cada periodo.

 

 

Dades generals

Codi: 32523
Professor/a responsable:
ALBALADEJO MARTINEZ, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix