Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA ESPANYOLA DE L'EDAT MITJANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura dedicada a conocer y analizar las grandes corrientes de la cultura española de la Edad Media a través de sus obras literarias más representativas, consideradas tanto en su literariedad y alcance estético como en su carácter de documentos que reflejan los problemas y las tensiones históricos y sociales de la España medieval.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer la necessitat de definir els límits del concepte, massa ampli, d'edat mitjana, atès que es tracta d'un període que, en la formulació historiogràfica tradicional, inclou més d'un mil·lenni de producció cultural. Cal, consegüentment, acotar-lo, tal com es descriu en els següents punts d'aquest mateix apartat, perquè la seua entitat no resulte utòpica com a objecte d'estudi i tenir en compte les possibilitats consubstancials al temps disponible per professorat i alumnes, al lloc de l'assignatura en el pla d'estudis, a la cultura bàsica esperable en l'alumne estàndard i, sobretot, a la projecció dels coneixements adquirits en la formació de l'alumne.
 • Adscriure a l'adjectiu espanyola una semàntica d'índole no territorial o nacional, sinó lingüística, cosa que significa, en una primera aproximació, deixar a un costat la literatura escrita en llatí, la qual, malgrat la rellevància erudita, l'interés històric i el fet que la llatinitat funcionara com una koiné fins a ben entrat el segle XIX, seria improcedent en aquests cas per òbvies raons de formació cultural de l'alumne, de temps disponible i de prescindibilitat comparativa.
 • Reconèixer que, malgrat que siga discutible en termes històrics i d'assentiment polític actual, l'adjectiu espanyola ha de restringir l'objecte d'estudi als productes culturals escrits en llengua romanç i, en concret, en la llengua filològicament castellana, considerada, en la tradició universitària i en el text de la constitució vigent, també espanyola. Això manca de pretensions invasores i es justifica en el fet que hi ha departaments i assignatures específicament i exclusivament dedicats a l'estudi de les literatures escrites en les altres llengües existents a Espanya.
 • Reconèixer que el concepte de literatura ha de ser igualment restringit quant al contingut, perquè no siga sinònim de tot allò escrit, sinó del corpus de textos escrits als quals cal assignar una pretensió primordial de literarietat, és a dir, d'ús no merament funcional o vehicular de la llengua.
 • Adquirir un coneixement selectiu dels diversos gèneres literaris de l'època i la llengua definida, amb preferència, en el treball del professor i en les activitats de l'alumnat, a les obres especialment i singularment representatives del moment històric, a les unànimement considerades clàssics universals i imprescindibles i a les que, per l'especial significació en el decurs cultural a què pertanyen, en són parts insubstituïbles.
 • Mitjançant la utilització de transparències, power point i, si cal i n'hi ha, altres materials audiovisuals, presentar als alumnes esquemes que afavorisquen la comprensió i es mantinguen projectats mentre es desenvolupen les explicacions, perquè l'alumnat es familiaritze amb els documents medievals (prèviament digitalitzats). 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Que el alumnado adquiera un conocimiento transversal y en profundidad de algunas de las obras más relevantes de la Literatura Española de la Edad Media. 

2. Que el alumnado conozca y asimile las características fundamentales de los géneros literarios más importantes de la Edad Media española.

3. Que el alumnado sea capaz de valorar e interpretar críticamente, de forma oral y por escrito, textos pertenecientes a dichas obras.

4. Que el alumnado asimile y analice críticamente la bibliografía fundamental generada por el estudio de dichas obras.

5. Que el alumnado sea capaz de elaborar un trabajo original de síntesis y cotejo de fuentes bibliográficas sobre textos medievales españoles. 

6. Que el alumnado sea capaz de aplicar un enfoque de género a la lectura y al análisis de las obras literarias medievales. 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 31535
Professor/a responsable:
ESTABLIER PEREZ, HELENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix