Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura se propone la explicación y análisis de los principales autores, tendencias y obras de la literatura española del siglo XX (hasta 1975), en conexión con el discurso del pensamiento y la realidad sociohistórica, así como con las corrientes más influyentes de la literatura universal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Precisar el concepte de contemporaneïtat, analitzar-ne la correspondència amb les compartimentacions de la ciència històrica i acotar-ne cronològicament l'àmbit en la producció literària posterior a l'escriptura realista-naturalista.
 • Adquirir un coneixement panoràmic de la literatura contemporània, en el context de la societat, la cultura i la ciència de l'època.
 • Entendre la seqüència dels moviments literaris i corrents estètics, a partir de l'escriptura finisecular (1898 aproximandament) i fins al 1975.
 • Establir les correspondències creatives entre els gèneres literaris, la fluctuació de les barreres entre aquests i les relacions dialèctiques en la successió històrica del període especificat.
 • Adquirir un coneixement suficient dels principals autors, tendències i obres de la literatura espanyola entre el final del segle XIX i els inicis de la transició democràtica, en connexió amb el discurs del pensament i la realitat sociohistòrica, com també dels corrents més influents de la literatura universal.
 • Fer tasts de lectura i anàlisi crítica en diverses obres de la seqüència literària acotada: àmbit finisecular i del 98, derives del modernisme cap a l'avantguarda, literatura del 27, literatura en l'entorn de la Guerra Civil, problemes literaris de l'exili, literatura durant el franquisme (poesia, novel·la, teatre).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Precisar el concepto de contemporaneidad, analizar su correspondencia con las compartimentaciones de la ciencia histórica, y acotar cronológicamente su ámbito en la producción literaria posterior a la escritura realista-naturalista.
Adquirir un conocimiento panorámico de la literatura contemporánea, en el contexto de la sociedad, la cultura y la ciencia de la época.
Entender la secuencia de los movimientos literarios y corrientes estéticas a partir de la escritura finisecular (en torno a 1898) hasta 1975.
Establecer las correspondencias creativas entre los géneros literarios, la fluctuación de las barreras entre los mismos, y sus relaciones dialécticas en la sucesión histórica del periodo especificado.
Adquirir un conocimiento suficiente de los principales autores, tendencias y obras de la literatura española entre el final del siglo XIX y los inicios de la Transición democrática, en conexión con el discurso del pensamiento y la realidad sociohistórica, así como con las corrientes más influyentes de la literatura universal.
Efectuar calas de lectura y análisis crítico en diferentes obras de la secuencia literaria acotada: ámbito finisecular y noventayochista, derivas del Modernismo hacia la Vanguardia, literatura del 27, literatura en el entorno de la Guerra Civil, problemas literarios del exilio, literatura durante la época franquista (poesía, novela, teatro).

 

 

Dades generals

Codi: 31524
Professor/a responsable:
AULADELL PEREZ, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix