Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MOVIMENTS PRINCIPALS DE LA LITERATURA I DE LA CULTURA FRANCESA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas. La asignatura se relaciona con Principales movimientos de la literatura y de la cultura francesa I (cod. 30610), así como con el resto de asignaturas literarias obligatorias y optativas del grado y del itinerario elegido. Del mismo modo, se relaciona con la asignatura Teoría de la Literatura I (cod. 31811) y Teoría de la Literatura II (cod. 31820).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en un idioma estranger.
 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE3 : Dominar una llengua estrangera o més d'una per a facilitar l'accés a la producció i la interpretació de les cultures en les seues diverses manifestacions, amb un èmfasi especial en la contemporaneïtat i en la diversitat cultural i la seua gestió.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.

 

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Capacitat per a comunicar-se en una segona llengua en situacions comunicatives (orals i escrites) de manera que l'alumnat adquirisca un nivell equivalent al B1 del marc comú de referència europeu.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC15 : Coneixement de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principals corrents de la literatura  francesa des del segle XIX fins a l'actualitat.
 • Mostrar una actitud científica a l'hora d'analitzar i abordar textos literaris dels segles XIX, XX i XXI.
 • Conèixer els principals autors i obres, així com les seues característiques i la seua importància en la literatura francesa.
 • Relacionar les manifestacions literàries franceses amb el context històric i cultural en les quals es produeixen.
 • Utilitzar recursos bibliogràfics i informàtics per a reunir informació.
 • Valorar la importància de l'evolució de la literatura francesa dels segles XIX, XX i XXI com un dels pilars de la cultura occidental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16


Objetivos conceptuales

1. Conocer las distintas clasificaciones que pueden realizarse para explicar la realidad de la literatura francesa desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI.
2. Comprender las distintas características de todas las manifestaciones literarias francesas desde finales del siglo XIX y hasta el siglo XXI.
3. Conocer las principales obras de estas etapas, con sus características literarias y su importancia en la evolución del género literario al que pertenecen.
4. Relacionar las manifestaciones literarias francesas con el contexto histórico y cultural en las que se producen.

 

Objetivos procedimentales

5. Describir las características de las diferentes manifestaciones literarias.
6. Reconocer las características de las distintas manifestaciones literarias en diferentes textos.
7. Explicar la evolución de los distintos géneros literarios desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI.
8. Reconocer las características comunes entre manifestaciones artísticas de distintos ámbitos.
9. Utilizar el léxico especializado propio de la crítica literaria.

Objetivos actitudinales

10. Comprender la importancia de la literatura como manifestación cultural.
11. Capacidad para realizar trabajos en grupo.

 

 

Dades generals

Codi: 30620
Professor/a responsable:
LLORCA TONDA, MARIA DE LOS ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix