Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
  INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES TEATRALES (CATALÁN)

Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2021-22

L'assignatura Introducció als llenguatges teatrals és obligatòria per a l’alumnat del grau en Filologia Catalana, és semestral, s’imparteix durant el primer quadrimestre del curs i consta de 6 crèdits. Cal remarcar que és l’únic contingut específic de teatre de tot el grau. A pesar de la pròpia singularitat del teatre (en tant que text i en tant que representació), en funció de les lesctures concretes de cada nou curs, pot connectar amb els continguts de Literatura Catalana Medieval, Literatura Catalana Moderna, Literatura Catalana del segle XIX i les de Literatura Catalana Contemporània. A més, estableix les relacions pertinents amb la resta de les arts i de la cultura en general.
Els objectius formatius de l’assignatura són, d’una banda, que l’alumnat aprenga uns conceptes bàsics de l’especificitat teatral; de l’altra, proporcionar als estudiants una introducció general a l’evolució de l’art teatral amb la intenció de donar a conéixer i poder valorar el context sociocultural i les idees principals que permeten l’evolució de l’espectacle teatral i de la literatura dramàtica, amb una atenció particular al teatre de la segona meitat del segle XX i l’inici del nou segle; finalment, que l’alumne aprenga a llegir els “textos dramàtics” i els espectacles, a analitzar-los i a valorar-los críticament.
Amb l'ajuda de materials diversos (dibuixos, obres pictòriques, textos dramàtics, i enregistraments d’espectacles diversos, esbossos escenogràfics, antics i contemporanis, i altres testimonis...), es facilitarà a l’alumnat l’accés a les claus interpretatives, comprensives dels diferents llenguatges estètics de l’art escènic, en una perspectiva diacrònica i contemporània, així com les eines necessàries per al seu coneixement i estudi. I de forma singular, sobre la literatura dramàtica.
Cada nou curs l'assignatura proposarà unes lectures obligatòries a partir d’un eix temàtic vertebrador: l’amor, la llibertat, el didactisme religiós o moral, l’opressió, la comicitat, l’avantguarda, etc.; uns textos que han de donar unitat als diferents continguts i facilitar que alumne puga assolir una formació crítica vàlida per a les tasques docents, investigadores, de crítica teatral, d’assessorament i dinamització culturals o de creació pròpies del grau de Filologia Catalana.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales del Título (CG)

 • CG1 : Capacidad de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua y a la literatura catalanas como experto en la materia y en los diferentes perfiles profesionales.
 • CG2 : Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en la sociedad.
 • CG3 : Capacidad de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis.
 • CG4 : Capacidad para gestionar y para usar los recursos aportados por las tecnologías de la información y la comunicación y para aplicarlos a las industrias de la lengua y la literatura.
 • CG7 : Compromiso social cono la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia.

 

Competencias Generales de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaz de una comunicación efectiva y un conocimiento lingüístico en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

 

Competencias específicas (CE)

 • CE1 : Capacidad para comunicar en la lengua catalana en situaciones comunicativas (orales y escritas) de forma que se pueda hacer viable una comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en que se desarrollará el alumno/a en el futuro, teniendo en cuenta el conocimiento de la realidad histórica, social, institucional, cultural y artística del ámbito propio.
 • CE10 : Capacidad para utilizar los recursos y los materiales pertinentes para el autoaprendizaje (bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, obras terminológicas, tutorías, nuevas tecnologías) y transmitir la información en lengua catalana.
 • CE11 : Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis; formular hipótesis de trabajo, demostrarlas con argumentos y llegar a conclusiones, así como también reconocer y aplicar la coherencia textual (estructura del texto, distribución de las ideas, progresión de la información, utilización de palabras clave), de forma que se desarrolle explicativa y argumentativamente cualquier contenido relacionado con la lengua y la literatura catalana, y poder así lograr el papel de conocedor, transmisor y asesor de los conocimientos adquiridos.
 • CE12 : Capacidad para comprender, valorar y aprovechar el plurilingüismo con una actitud favorable al proceso de normalización del catalán, para participar de la diversidad cultural y lingüística, así como también potenciarlo para un mejor desarrollo social de la lengua.
 • CE2 : Capacidad para conocer las características morfológicas, sintácticas, fonéticas y léxico-semánticas para utilizar, transmitir y aplicar los conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del catalán en las manifestaciones orales y escritas.
 • CE3 : Capacidad para conocer las características pragmáticas, textuales y discursivas de la lengua catalana para utilizar, transmitir y aplicar los conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del catalán en las manifestaciones orales y escritas.
 • CE4 : Ser capaz de conocer y analizar las variantes de registro diacrónicas, diatópicas y diastráticas de la lengua catalana reconociendo el valor y la riqueza de la variación como patrimonio de los valencianos, catalanes y baleares.
 • CE5 : Capacidad para comprender la historia de la lengua catalana a través de los textos, los cambios sociales, culturales y políticos de forma que se pueda establecer una ordenación histórica, social y cultural.
 • CE6 : Ser capaz de utilizar el modelo estándar (y los diferentes subestándares) de la lengua catalana así como también conocer y saber aplicar los mecanismos de creación e innovación léxica, para adecuarse a las necesidades comunicativas del mundo actual.
 • CE7 : Capacidad de conocer las tendencias históricas de la literatura en lengua catalana y su contexto, para definir la evolución del pensamiento literario en lengua catalana y el impacto social de ella.
 • CE8 : Ser capaz de conocer las diferentes épocas, movimientos, modelos y valores descritos en la literatura catalana, así como las tradiciones en las que se enmarcan, los recursos textuales concretos que utilizan, atendiendo de forma particular el estudio comparativo de elementos de elementos comunes y diferentes, dentro del mismo contexto literario o entre diferentes contextos literarios.
 • CE9 : Capacidad para identificar las corrientes de la crítica literaria, sus categorías, conceptos y nomenclatura como un elemento clave para el desarrollo de la capacidad crítica y analítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario), en cuanto que manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.

 

 

 

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

 • Capacitar l’alumne per a contextualitzar les obres dramàtiques, i llegir segons els codis conceptuals, funcional i estètics a partir dels quals han estat concebudes.
 • Ser capaç d’apreciar l’evolució dels llenguatges escènics al llarg dels segles.
 • Ser capaç d’entendre el conjunt d’obres canòniques i saber explicar i valorar els seus trets més rellevants segons la tradició crítica.
 • Capacitat per detectar els valors ideològics de les obres i espectacles teatrals segons la societat i els gustos estètics de cada moment.

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2021-22

1. Proporcionar una formació sobre les arts escèniques en general i un coneixement específic de l’evolució de l’art teatral i de la literatura dramàtica al llarg dels segles, en el context general europeu.
2. Proporcionar les eines i la destresa necessàries per a estudiar i (re)conèixer els tipus d’espectacles i llenguatges teatrals. Uns intruments i unes habilitats que hauran de permetre a l’estudiant una actitud crítica davant de qualsevol representació o text teatral.

3. Conèixer l’evolució del teatre català, la diferent tipologia d’espectacles, corrents estètics, les grans tansformacions de l’art teatral, els gèneres, els autors i les obres més representatives en el marc específic de la llengua i cultura catalanes.
4. Descobrir els valors cognitius de la literatura dramàtica i de la representació teatral en una perspectiva més ampla que incloga altres formes de coneixement: psicològic, filosòfic, estètic, etc.

5. Relacionar els diversos components de les obres amb les preocupacions, creences o aspiracions de cada època.

6. Entendre el conjunt d’obres canòniques de cada època i saber explicar les raons de la seua posició segons estudiosos, crítics i lectors.
7. Saber detectar els valors ideològics de les obres literàries així com la seua transmissió en el conjunt de missatges que generen, tant en l’aspecte sociològic, genèric, polític, identitari, etc.
8. Apreciar la diversitat d’espectacles teatrals i d’escriptures dramàtiques, en tant que resultats d’una creació estètica en un espai i en un temps concrets.
9. Desenvolupar el plaer de la lectura del text dramatic.
10. Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

Datos generales

Código: 30023
Profesor/a responsable:
SANSANO I BELSO, GABRIEL
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 1,80
Créditos prácticos: 0,60
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

 • Dep.: FILOLOGÍA CATALANA
  Área: FILOLOGIA CATALANA
  Créditos teóricos: 1,8
  Créditos prácticos: 0,6
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte