Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RECURSOS PER AL CONEIXEMENT I ÚS DEL CATALÀ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura té com a objectiu fonamental bastir l'alumat de tots els instruments necessaris per a l'anàlisi lingüística i literària que haurà d'usar i analitzar al llarg del Grau.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les característiques dels principals documents normatius en l'àmbit de la gramàtica catalana i la utilitat i adequació en la pràctica filològica.
 • Conèixer les gramàtiques, guies d'ús i llibres d'estil del català i la utilitat i adequació en la pràctica filològica.
 • Coneixer els diccionaris, enciclopèdies i atles lingüístics fonamentals de l'àmbit català i la utilitat i adequació en la pràctica filològica.
 • Conèixer les eines bàsiques de recerca filològica en suport electrònic o per xarxa.
 • Conèixer el paper de les noves tecnologies en el món professional del filòleg: en la pràctica docent, en l'àmbit de la investigació i en la tasca lexicogràfica i terminològica.
 • Analitzar els documents filològics dels principals gramàtics de l'àmbit català.
 • Consultar adequadament les eines bàsiques de recerca filològica en suport electrònic o per xarxa: corpus lingüístics sincrònics i diacrònics, biblioteques digitals, diccionaris electrònics, bases de dades terminològiques, bases de dades de catalogació de manuscrits, traductors automàtics, programes estadístics, portals d'Internet relacionats amb la literatura i llengua catalans, etc. 
 • Fer servir adequadament les eines bàsiques del treball científic, com ara: recollida d'informació de camp i bibliogràfica, síntesi de la informació teòrica, organització del material, elaboració d'hipòtesis, redacció adequada i coherent, formulació de conclusions, ús correc­te de les convencions (sistema de cita­ció, notació...).
 • Fer servir adequadament els instruments de presentació d'una exposició oral.
 • Consultar i gestionar la informació que ofereixen les principals revistes en l'àmbit de la llengua catalana.
 • Aplicar les habilitats bàsiques per a localitzar, utilitzar i aprofitar la informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i d'Internet a fi de realitzar un treball d'investigació filològica.
 • Gestionar i utilitzar els TIC (especialment en l'àmbit de l'autoaprenentatge)  en l'àmbit de la llengua catalana.
 • Valorar el lloc que ocupa la llengua catalana en el conjunt de les llengües modernes en relació amb els recursos filològics.
 • Valorar el paper de les principals revistes científiques i els projectes d'investigació de llengua i literatura en l'àmbit català.
 • Valorar les gramàtiques, guies d'ús i llibres d'estil del català i la utilitat i adequació en la pràctica filològica.
 • Mostrar una actitud positiva i crítica davant de l'ús dels noves tecnologies en la pràctica filològica.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals dels persones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Conéixer els principals instruments i criteris per a la correcció lingüística.
2. Conéixer i desenvolupar els recursos adients per a la redacció i l’exposició de treballs científics.
3. Conéixer i desenvolupar l’aprenentatge de la llengua i la literatura basat en les TIC.
4. Conéixer els principals mitjans de difusió dels coneixement filològic, tant en l’àmbit de la llengua com en l’àmbit de la literatura.
5. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (especialment la pronúncia però també l’ortografia, la gramàtica, la lexicosemàntica i la fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, debat i entrevista; en el registre escrit: informe i treball acadèmic.
6. Fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre formal escrit de l’àmbit acadèmic.

 

 

 

Dades generals

Codi: 30013
Professor/a responsable:
MONTSERRAT BUENDIA, SANDRA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix