Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRAGMALINGÜÍSTICA: ASPECTES VERBALS I NO VERBALS DE LA COMUNICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Conèixer les diverses propostes de discriminació disciplinàries, que s'han fet en l'àmbit de la pragmàtica, des dels punts de vista objectual, subjectual, interdisciplinària i intradisciplinar.
 • Reconèixer l'objecte d'estudi de la pragmàtica, diferenciant les nocions de situació, esdeveniment i acte de parla.
 • Valorar críticament les diverses propostes teòriques que s'han fet al llarg de la història en l'àmbit de la pragmàtica.
 • Entendre la proposta metodològica d'organització temàtica del curs i diferenciar-ne les diferents vies, postures i perspectives d'apropament objectual.
 • Aprehendre la importància del context de l'acció en la interpretació dels enunciats, coneixent la teoria dels actes de parla, les principals taxonomies i els elements fonamentals per a fer-ne l'anàlisi.
 • Comprendre els fonaments teòrics de la psicopragmática i la teoria de la rellevància, familiaritzant-se amb els aspectes fonamentals del principi de cooperació, les màximes conversacionals, les implicatures i les pressuposicions.
 • Entendre els pressupòsits bàsics de l'anàlisi del discurs, aplicant les nocions d'adequació, coherència i cohesió, tècniques retòriques, connectors i marcadors discursius, etc.
 • Valorar la importància de l'etnografia de la comunicació i l'etnometodologia en l'àmbit de la pragmàtica, a més de conèixer les teories de l'interaccionalisme simbòlic i les diverses propostes d'anàlisi conversacional.

Procedimentals

 • Preparar-se per a analitzar dades lingüístiques produïdes per parlants reals en contextos reals.
 • Estar capacitat per a traure profit d'aquests coneixements a l'hora de reflexionar sobre l'estructura de les llengües humanes, els usos lingüístics i les diferències entre les llengües.
 • Saber analitzar un text des del punt de vista de les seues característiques discursives.
 • Saber establir el tipus d'acte de parla en diferents usos lingüístics.
 • Aprendre el funcionament de les màximes conversacionals de Grice.
 • Saber distingir els tipus de significat inferit.
 • Aprendre les claus de les propostes derivades de la concepció griceana.
 • Saber analitzar els diversos tipus de conversa.

Actitudinals

 • Demostrar la capacitat d'aplicar els coneixements lingüístics adquirits a la pràctica interlingüïstica. 
 • Transmetre els coneixements lingüístics adquirits en forma oral i escrita.
 • Demostrar la capacitat de diàleg i debat constructiu amb els companys de classe.
 • Integrar els coneixements lingüístics adquirits en una perspectiva interdisciplinària.
 • Mostrar-se favorable a localitzar, fer servir i aprofitar la informació continguda en diverses fonts de referència.
 • Participar de manera activa en el desenvolupament de l'assignatura, defensant amb arguments els plantejaments personals i acceptant els aliens.
 • Aplicar determinades pautes d'actuació a situacions noves.
 • Avaluar críticament el desenvolupament de l'assignatura i el procés de l'aprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31755
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix