Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESPANYOL: NORMA I ÚS II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El objetivo de esta asignatura es describir los principales parámetros normativos que rigen el uso correcto de la lengua española, prestando especial atención a cuestiones vinculadas con la estructuración sintáctica. En este sentido, los estudiantes aprenderán a reconocer las concordancias y discordancias que se producen entre sujeto y predicado; se familiarizará con los aspectos formales y semánticos de las funciones sintácticas de la construcción en español; asumirá las zonas de intersección entre predicativo y atributo; trabajará distintas cuestiones relacionadas con la impersonalidad sintáctica y semántica; analizará las relaciones de coordinación; clasificará y distinguirá las oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas, adverbiales, e interordinadas; y diferenciará fenómenos propios de la gramática del texto. Con todo ello, se espera que los estudiantes se expresen correctamente, tanto de forma oral como escrita.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar les concordances i discordances entre el subjecte i el predicat.
 • Saber analitzar els aspectes formals i semàntics de les funcions sintàctiques.
 • Explicar les zones d'intersecció entre el predicat i l'atribut.
 • Comprendre les relacions de coordinació.
 • Classificar les oracions subordinades en espanyol.
 • Comprendre què és i en què consisteix la gramàtica del text.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos generales

Conocer los rasgos generales de las funciones sintácticas en español.

Entender el funcionamiento de las principales construcciones sintácticas del español.

Detectar los principales errores vinculados con el uso de las construcciones sintácticas.

Integrar los conocimientos y destrezas adquiridos en la expresión oral y escrita.

 

 

 

Dades generals

Codi: 31621
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ ROSIQUE, SUSANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix