Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ISLAMOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El objeto de la asignatura es dar a conocer los principales rasgos doctrinales del islam en su corpus esencial y sus principales variantes, así como sus implicaciones y desarrollos sociales y civilizacionales hasta hoy, atendiendo también a actitudes y movimientos modernos que se declaran "islámicos", independientemente de que dicho carácter iislámico pueda ser puesto en entredicho

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE4 : Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fets històrics més significatius que van configurar l'aparició de l'islam.
 • Conèixer els espais geogràfics on va sorgir l'islam.
 • Definir els preceptes i els pilars de l'islam.
 • Conèixer els temps i els espais del creient.
 • Explicar les diferències doctrinals de l'islam xiïta i els seus fonaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer los rasgos esenciales del islam en tanto que, sobre todo, religión, pero también civilización, en sus principales variantes y en su evolución histórica

Obtener una visión general de las principales manifestaciones y tendencias del Islam contemporáneo en sus dimensiones religiosa, cultural y social, incluyendo los movimientos políticos que se identifican como"islámicos"

 

 

Dades generals

Codi: 29058
Professor/a responsable:
BARREDA SUREDA, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix