Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LINGUA FRANCA: EL LLEGAT DE LA LLENGUA LLATINA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Lingua franca: el legado de la lengua latina ofrece al alumno un panorama global de los elementos esenciales de la lengua latina, junto con su producción literaria y su impronta cultural desarrolladas tras el período clásico, subrayando el amplio ámbito cultural abarcado por la producción literaria en lengua latina desde el siglo V d.C. hasta la actualidad. El estudio de los textos latinos tardíos, medievales y modernos permiten al alumno conocer de primera mano las características de la lengua latina de estos períodos, en los que el latín constituyó una auténtica lingua franca internacional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reforçar el coneixement la gramàtica bàsica de la llengua llatina i les principals peculiaritats del llatí medieval i del neollatí.
 • Dominar un vocabulari bàsic de la llengua llatina de l'edat mitjana i el Renaixement.
 • Conèixer el concepte de llatí com a llengua de comunicació en l'Occident medieval i modern.
 • Adquirir una panoràmica general de la producció en llengua llatina amb posterioritat al segle V d. de C.
 • Conèixer la transmissió i ús dels textos llatins clàssics després de la caiguda de l'Imperi romà.
 • Reconèixer les estructures gramaticals en els textos.
 • Comprendre el sentit general d'un text llatí a partir de les seues estructures.
 • Realitzar un comentari de text (sobre una edició bilingüe) amb les seues fases d'anàlisis (localització del text, tema, anàlisi del contingut, anàlisi de la forma, conclusions).
 • Capacitat d'accés i utilització de les fonts d'informació sobre el llatí del segle VI  d. de C. els nostres dies.
 • Valorar el paper del llatí en la cultura occidental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Conocer las herramientas fundamentales para acceder al estudio de un texto latino.
2. Conocer la obra de los principales autores latinos de época medieval y moderna.
3. Reconocer las principales características del latín vulgar, latín cristiano, latín medieval, latín humanístico y neolatín.
4. Conocer el uso y significado de expresiones latinas empleadas en la actualidad.
5. Conocer el trabajo de edición crítica de textos latinos medievales y modernos.

 

 

Dades generals

Codi: 29051
Professor/a responsable:
BIOSCA BAS, ANTONI ALEXANDRE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: FILOLOGIA LLATINA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix