Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOGRAFIA SOCIAL I DE LA POBLACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Geografia social i de la població és una assignatura que analitza i interrelaciona els principals processos socials, poblacionals i territorials contemporanis així com els seus diversos impactes a escala local, regional i global.
Es tracta d'una assignatura obligatòria que s'imparteix en tercer curs del grau en Humanitats com a part del mòdul dedicat a món actual i patrimoni. Com a tal, l'assignatura està relacionada amb les matèries d'antropologia social, història contemporània i geografia humana o regional que s'imparteixen en el grau i molt especialment amb la Introducció a la geografia humana de primer curs.
L'assignatura ofereix eines per a analitzar i entendre l'evolució de la societat, la població i el territori en l'actualitat. S'adapta per açò tant al perfil de formació humanística que cerca una part dels estudiants d'Humanitats com als perfils professionals del grau: el docent i l'orientat a la gestió i difusió cultural.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE4 : Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements sobre les qüestions sociodemogràfiques més recents, de l'escala local a la global.
 • Identificar les principals fonts per a l'estudi geodemogràfic i aplicar tècniques d'anàlisi pròpies de la geografia social per a valorar i interpretar-ne els resultats. 
 • Conèixer els efectes socials i territorials de fenòmens com la fecunditat, l'envelliment, les migracions i la mobilitat de la població, els tipus d'hàbitats, les polítiques socials i de benestar o les diferències de gènere.
 • Fomentar un raonament crític respecte de les principals qüestions socials que afecten la relació home-medi.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Capacitar als estudiants per a l'elaboració d'indicadors sociodemogràfics bàsics i la seua representació gràfica i cartogràfica.
- Valorar la sostenibilitat en els aspectes socials, poblacionals i territorials.
- Fomentar, des d'una perspectiva crítica i multidisciplinària, la inquietud investigadora dels estudiants respecte a la manifestació territorial dels desequilibris socials.

 

 

Dades generals

Codi: 29035
Professor/a responsable:
CUTILLAS ORGILES, ERNESTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix