Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESPANYOL: TEXTOS I CONTEXTOS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Introducción a la Lingüística textual y a las tipologías textuales. Aplicación práctica en el comentario lingüístico de textos en español para los alumnos de Humanidades, cuya orientación principal, históricamente, ha sido la exégesis de textos. El énfasis en la interpretación y análisis lingüístico debe llevar a conocer a los alumnos el significado y los sentidos de los textos analizados.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els conceptes bàsics i les principals branques de la lingüística i la relació entre aquestes i d'altres disciplines.
 • Saber delimitar els diversos conceptes de la lingüística textual i avaluar críticament les diverses aportacions teòriques.
 • Conèixer els trets de les propietats textuals que garanteixen l'anàlisi i la producció de textos vàlids.
 • Establir trets sistèmics per a formular opcions de tipologia textual.
 • Analitzar i produir textos descriptius i narratius.
 • Analitzar i produir textos explicatius i argumentatius.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer los conceptos básicos y las principales ramas de la Lingüística y la relación entre ellas y otras disciplinas.
Saber delimitar los distintos conceptos de la Lingüística textual y evaluar críticamente las diversas aportaciones teóricas.
Conocer los rasgos de las propiedades textuales que garanticen el análisis y la producción de textos válidos.
Establecer rasgos sistémicos para formular opciones de tipologización textual.
Analizar y producir textos descriptivos y narrativos.
Analizar y producir textos explicativos y argumentativos.

 

 

Dades generals

Codi: 29031
Professor/a responsable:
CANDALIJA REINA, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix