Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
IDEES I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES EN LES ÈPOQUES MODERNA I CONTEMPORÀNIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aquesta assignatura pretén oferir a l'alumnat una perspectiva transversal, no solament quant als continguts, que s'estructuren a partir d'un plantejament temàtic, sinó també respecte a la docència. El professorat implicat (diversos departaments) alternarà les sessions docents durant tot el semestre perquè l'alumnat veja l'assignatura com un tot, en el qual, sobre les tradicionals divisions entre les etapes històriques prevalga l'exposició de grans problemes. Aquesta plantejament docent permet analitzar amb major claredat evoluciones i regressions més enllà de la linealidat temporal. L'exposició d'alguns d'aquests grans problemes precisen conxtualizacions i introduccions necessàries que connecten aquesta assignatura amb una altra del mateix itinerari, Models i construccions històriques en l'Antiguitat i l'Edat mitjana. D'aquesta forma la perspectiva d'anàlisi s'àmplia i s'enriqueix notablement.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Distingir les principals idees i construccions històriques que han caracteritzat les èpoques moderna i contemporània.
 • Explicar les interpretacions i conceptualitzacions bàsiques de les esmentades construccions històriques.
 • Situar en el context històric els diversos moviments socials i polítics, des d'una àmplia perspectiva cronològica.
 • Identificar els principals problemes del món actual, a través de les idees polítiques i socials conformades en les èpoques moderna i contemporània.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Constitueix objectiu fonamental d'aquesta assignatura familiaritzar a l'alumnat amb determinades nocions conceptuals i instrumentals que s'han anat forjant al llarg del temps per a adonar dels fenòmens històrics, incidint especialment en el seu caràcter canviant durant l'època moderna i contemporània.

 

 

Dades generals

Codi: 32062
Professor/a responsable:
MIRA ABAD, ALICIA VICTORIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix