Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Assignatura dedicada a l'explicació i comprensió del desenvolupament dels processos polítics, econòmics, socials i culturals durant els segles medievals i moderns en la Corona d'Aragó.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i comprendre els problemes i processos més rellevants de l'evolució històrica dels territoris de la Corona d'Aragó, des que es va constituir, després de la conquesta als musulmans, fins que es va disoldre en la monarquia borbònica com a conseqüència de l'aplicació dels decrets de Nova Planta.
 • Diferenciar i interrelacionar els principals processos econòmics, socials, polítics i culturals que van configurar la història de la Corona d'Aragó.
 • Distingir i explicar els trets, factors i esdeveniments més rellevants dels territoris que integraven la Corona d'Aragó.
 • Revisar críticament les concepcions i interpretacions sobre les claus explicatives fonamentals del període en qüestió.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 
1. Identificar i comprendre els problemes i processos més rellevants de l'evolució històrica dels territoris constitutius de la Corona d'Aragó, des de la seua constitució després de la conquesta als musulmans fins a la seua dissolució en la monarquia borbònica com a conseqüència de l'aplicació dels Decrets de Nova Planta.
2. Diferenciar i interrelacionar els principals processos econòmics, socials, polítics i culturals que van configurar la història de la Corona d'Aragó
3. Distingir i explicar els trets, factors i esdeveniments més rellevants dels territoris que van integrar la Corona d'Aragó
4. Revisar de forma crítica les concepcions i interpretacions sobre les claus explicatives fonamentals del període en qüestió.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 32036
Professor/a responsable:
CARRASCO RODRIGUEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix