Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVALUACIÓ I PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Adquisició de criteris i mètodes geogràfics per a la gestió, avaluació, protecció i conservació del medi natural.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Caracteritzar els trets físics que defineixen el medi natural i interrelacionar-lo amb els elements antròpics.
 • Conèixer i fer servir la legislació mediambiental internacional, estatal, regional o autonòmica i els instruments de planejament i gestió.
 • Analitzar l'estat actual de la legislació sobre protecció del medi natural, en casos concrets del País Valencià.
 • Determinar i establir les bases de gestió i protecció, a més dels criteris de valoració del medi natural més ajustats a l'hora d'aplicar-los a casos concrets i reals.
 • Desenvolupar un raonament crític, amb l'objectiu d'elaborar propostes de protecció i avaluació del medi natural amb vista a la inserció professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Els i les estudiants han d'aconseguir les competències generals del títol i les específiques; a més dels objectius generals de l'assignatura.

 

 

Dades generals

Codi: 33053
Professor/a responsable:
PADILLA BLANCO, MARIA ASCENSION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix