Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOGRAFIA HUMANA APLICADA A L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Los conocimientos de teorías, conceptos y técnicas se orientan hacia la apliación en Geografía Humana y, en concreto, hacia los trabajos de elaboración del planeamiento urbanístico. Los alumnos deberán conjugar los conocimientos de otras materias de cursos anteriores para la adecuada aplicación de las técnicas específicas para la Ordenación del Territorio.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principals conceptes i criteris científics per a l'ordenació del territori.
 • Conèixer les bases jurídiques per a l'ordenació del territori.
 • Conèixer els criteris de la planificació estratègica i fer-ne servir les principals eines.
 • Conèixer i aplicar les principals tècniques i metodologies per a elaborar instruments d'ordenació territorial, estudis socials, estudis d'impacte ambiental i estudis de paisatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

La ordenación del territorio –urbano y rural- queda sujeta a la normativa específica sobre planeamiento existente. Los Planes Generales son los instrumentos para la ordenación y para la planificación estratégica de los municipios, y constituyen un ámbito de trabajo profesional para los geógrafos. Es necesario pues conocer esa normativa, los contenidos de un PG y los planteamientos teóricos y métodos prácticos para su elaboración.

 

 

Dades generals

Codi: 33044
Professor/a responsable:
PONCE HERRERO, GABINO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix