Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SIG APLICAT A L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Las tecnologías de información geográfica (TIG) y dentro de ellas, los sistemas de información geográfica (SIG), representan un recurso tecnológico fundamental que potencia metodologías de trabajo innovadoras y experimentales, de extraordinaria importancia en los distintos trabajos de ordenación del territorio.

Su naturaleza geomática, como bases de datos geográficas, nos permite acceder y gestionar la información relacionada con el medio físico y las actividades humanas en el territorio para la toma de decisiones sobre aspectos ambientales, conservación del medio, desarrollo económico sostenible, capacidad de uso del suelo, estudios de vulnerabilidad o previsión de riesgos naturales, entre otros muchos aspectos.


Esta asignatura ha sido diseñada desde un planteamiento muy práctico y aplicado, para preparar a los futuros egresados para intervenir con estas tecnologías en equipos interdisciplinares que realizan trabajos de ordenación del territorio con pleno dominio de los recursos de información geográfica. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els fonaments epistemològics de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprendre a aplicar els coneixements en tecnologies de la informació geogràfica i cartografia, adquirits en la titulació, a treballs d'ordenació del territori.
 • Comprendre l'ús i l'estructuració de les dades geogràfiques en bases de dades orientades a un ús aplicat.
 • Aprofundir en l'ús de diferents fonts d'informació (Internet, geodatabases, sistemes de posicionament global o sensors remots), programes informàtics (de sistemes d'informació geogràfica i teledetecció, comercials, lliures i de codi obert) i formats de dades geogràfiques normalitzats internacionalment (Open Geospatial Consortium).
 • Completar la destresa necessària per a analitzar la informació geogràfica visualment, espacialment, geogràficament i topològicament, per tal d'obtenir dades derivades d'aquests processos i aplicar-les a treballs concrets de planificació i gestió del territori.
 • Aplicar sistemes d'informació geogràfica al tractament d'informació tridimensional i altimetria i fer models digitals del terreny amb finalitats operatives sobre estudis de paisatge, aptitud d'ús, etc.
 • Formular models geogràfics del comportament de fenòmens que afecten un territori, per a determinar la influència de les activitats humanes.
 • Avaluar i valorar els recursos i el cost necessari per a fer un projecte d'ordenació del territori amb aquesta tecnologia.
 • Dissenyar estratègies de treball amb SIG, per a resoldre les qüestions i els problemes que es plantegen en l'estudi d'un territori.
 • Representar o comunicar els resultats de la investigació aplicada en mitjans cartogràfics de representació electrònica i divulgar-los amb tecnologies de la informació i comunicació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Dotar al alumnado de las destrezas y habilidades necesarias para hacer uso de Sistemas de Información Geográfica desde una perspectiva aplicada a casos reales de ordenación del territorio

 • Aprender a aplicar los conocimientos adquiridos en la titulación sobre Tecnologías de la Información Geográfica y Cartografía a trabajos de ordenación del territorio.
 • Comprender el manejo y estructuración de los datos geográficos en bases de datos orientadas a un uso aplicado.
 • Profundizar en el de uso de diversas fuentes de información (Internet, geodatabases, sistemas de posicionamiento global o sensores remotos), distintos programas informáticos (de sistemas de información geográfica y teledetección, comerciales, libres y de código abierto) y formatos de datos geográficos normalizados internacionalmente (Open Geospatial Consortium).
 • Completar la destreza necesaria para analizar la información geográfica de forma visual, espacial, geográfica y topológica, con el fin de obtener datos derivados de estos procesos para su aplicación en trabajos concretos de planificación y gestión del territorio.
 • Aplicar Sistemas de Información Geográfica en el tratamiento de información tridimensional, altimetría y elaborar modelos digitales del terreno con fines operativos sobre estudios de paisaje, aptitud de uso, etc.
 • Formular modelos geográficos del comportamiento de fenómenos que afectan a un territorio para determinar la influencia de las actividades humanas.
 • Evaluar y valorar los recursos y el coste necesario para realizar un proyecto de ordenación del territorio con el uso de esta tecnología.
 • Diseñar estrategias de trabajo con SIG para resolver las cuestiones y problemas que se plantean sobre el estudio de un territorio.
 • Representar o comunicar los resultados de la investigación aplicada en medios cartográficos de representación electrónica y divulgarlos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

 

 

 

Dades generals

Codi: 33040
Professor/a responsable:
RAMON MORTE, ALFREDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix