Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LABORATORIS D'ANDROLOGÍA I EMBRIOLOGIA CLÍNICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura forma parte de plan de estudios del Titulo propio de la Universidad de Alicante Master en Medicina Reproductiva. Se trata de una asignatura obligatoria de caracter eminentemente práctico que se enmarca en el módulo 2: PRÁCTICAS EN MEDICINA REPRODUCTIVA.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Posseir un profund coneixement teòric de les diferents matèries del Master.
 • CG2 : Ser capaç de realitzar les tasques arreplegades en els objectius del domini de les habilitats de les diferents matèries del Master.
 • CG3 : Tenir una actitud positiva cap a l'aprenentatge de les matèries del Master.
 • CG6 : Posseir un ampli coneixement dels reglaments de seguretat i higiene en relació amb les disciplines pròpies del Master.
 • CG8 : L'alumne, en concloure el Master, coneixerà els sistemes de control de qualitat vigents i estarà capacitat perquè les seues actuacions s'adecuen als mateixos.
 • CG9 : En finalitzar el master, l'alumne estarà capacitat per a poder treballar amb garanties en qualsevol laboratori de Medicina Reproductiva de l'àmbit públic o privat.

 

Competències Específiques

 • CE4 : Tenir un ampli coneixement teòric i pràctic de les tècniques clíniques i de laboratori que es poden emprar en un programa de Reproducció Humana Assistida.
 • CE5 : Conèixer i comprendre els principals aspectes de gestió i organització en la posada a punt d'un laboratori de reproducció humana assistida.
 • CE6 : Valorar la importància de l'asèpsia i de l'establiment de programes de gestió de la qualitat, i demostrar l'habilitat per a corregir problemes que sorgisquen durant el desenvolupament de l'activitat en el laboratori de Reproducció Humana Assistida.
 • CE7 : Ser capaç de desenvolupar les tècniques bàsiques de laboratori com la preparació de solucions, reactius, maneig del microscopi i dels diferents instruments necessaris per a l'acompliment d'aquestes tècniques.
 • CE8 : Conèixer i ser capaç de realitzar les principals tècniques pròpies del laboratori d'andrologia, des de l'anàlisi bàsica de semen a les tècniques de selecció espermática i altres tècniques avançades.
 • CE9 : Conèixer correctament les principals tècniques desenvolupades en el laboratori d'embriologia clínica, així com les situacions en les quals són indicades cadascuna d'elles. Ser capaç de desenvolupar algunes d'aquestes tècniques.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento sobre la Recogida, conservación y procesamiento de muestras y datos clínicos propios del laboratorio de andrología.

Ser capaz, de realizar correctamente todos los procedimientos sobre la recogida, conservación y procesamiento y toma de datos clínicos de muestras para el laboratorio de andrología.

Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento sobre el funcionamiento, gestión y procesamiento del material del banco de semen.

Ser capaz, de realizar correctamente todos los procedimientos sobre el funcionamiento, gestión y procesamiento del material del banco de semen.

Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento sobre las indicaciones, procedimiento y técnicas para la realización de un seminograma convencional y con nuevas tecnologías.

Ser capaz de realizar de manera autónoma todos los procedimientos y técnicas necesarios para la realización de un seminograma convencional.

Ser capaz de llevar a cabo de manera autónoma los procedimientos de las técnicas de congelación y conservación del esperma (Hacer)

Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento sobre la legislación y códigos deontológicos relacionados con las prácticas de un
laboratorio de andrología.

Tener una actitud positiva y el compromiso de cumplir la legislación y codigos deontológico relacionados con las prácticas de un laboratorio de andrología.

Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento sobre los estándares de control y calidad del laboratorio de andrología.

Tener una actitud positiva y el compromiso y la capacitación de cumplir la legislación y de realizar los pertinentes controles de calidad del laboratorio de andrología

Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento sobre la Recogida, conservación y procesamiento de muestras y datos clínicos propios del laboratorio de embriología clínica.

Ser capaz, de realizar correctamente todos los procedimientos sobre la recogida, conservación y procesamiento y toma de datos clínicos de muestras para el laboratorio de embriología clínica).

Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento sobre el funcionamiento, gestión y procesamiento del material necesario para realizar la fecundación in vitro convencional.

Ser capaz, de realizar correctamente todos los procedimientos sobre el funcionamiento, gestión y procesamiento del material necesario para realizar la fecundación in vitro convencional.

Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento sobre las indicaciones, procedimiento y técnicas para la realización de una microinyección Intracitoplasmática de espermatozoides o ICSI.

Ser capaz, de realizar correctamente todos los procedimientos sobre el funcionamiento, gestión y procesamiento del material necesario para realizar microinyección intracitoplasmica de espermatozoides ICSI.

Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento sobre la legislación y codigos deontológico relacionados con las practicas de fecundación in vitro

 

 

 

Dades generals

Codi: 77887
Professor/a responsable:
GIRELA LOPEZ, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 18,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 5,60
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 5,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix