Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
 

26026 - SÒLIDS INORGÀNICS (2011-12)

General  

Code: 26026
Lecturer responsible:
TORREGROSA MACIA, ROSA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

Study programmes where this course is taughtCompetencies and objectives

Course context for academic year 2011-12

Mitjançant l'estudi de les assignatures Química II i Química Inorgànica que s'imparteixen, respectivament, en el quadrimestre segon i tercer del Grau en Química, l'alumnat obté les bases teòriques dels models d'enllaç utilitzats en els compostos inorgànics i la relació dels mateixos amb l'estructura, així com les característiques dels elements químics al llarg de la Taula periòdica. Aquests conceptes teòrics, juntament amb conceptes específics de les propietats reals dels sòlids inorgànics, que s'introdueixen en aquesta assignatura Sòlids Inorgànics, s'utilitzaran per descriure les teories d'enllaç aplicables als sòlids inorgànics i justificar les propietats químiques (fases no estequiomètriques, reactivitat) i físiques (elèctriques, magnètiques i òptiques) que presenten els sòlids inorgànics (òxids, així com també sulfurs, hidrurs, nitrurs i carburs metàl·lics). Les propietats físiques d'aquests sòlids els confereixen un gran valor industrial pel que es descriu també els mètodes preparatius i les tècniques instrumentals més importants utilitzades per a la seva caracterització. Els coneixements adquirits en aquesta assignatura seran aplicables en l'assignatura Ciència de Materials que s'imparteix en el setè quadrimestre del Grau en Química.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE10 : Deduir les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i organometàl·lics.
 • CE18 : Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
 • CE23 : Posseir coneixements bàsics dels materials i dels processos geològics i de cristal·lografia.
 • CE3 : Identificar les característiques dels diferents estats de la matèria i les teories utilitzades per a descriure'ls.
 • CE4 : Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
 • CE5 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

Exclusive skill taught in this course

No data

Training objectives

 • Identificar les característiques de l'estat sòlid i les teories emprades per a descriure'l. Conèixer les reaccions químiques dels sòlids inorgànics i les principals característiques associades.
 • Aplicar els principis, procediments i tècniques per a la determinació, identificació i caracterització de sòlids inorgànics.
 • Deduir les propietats dels sòlids inorgànics i relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, aplicant-hi els conceptes fonamentals de la física i els mètodes inductiu i deductiu.
 • Tenir coneixements bàsics dels sòlids inorgànics i de cristal·lografia.
 • Demostrar el coneixement i la comprensió de l'enllaç, l'estructura, les propietats i les aplicacions dels sòlids inorgànics.
 • Resoldre problemes qualitatius i quantitatius de determinació estructural i propietats de sòlids inorgànics.
 • Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura de propietats de sòlids inorgànics i interpretar-ne les dades procedents.
 • Fer, presentar i defensar treballs monogràfics per escrit i oralment davant d'una audiència.
 • Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària i relacionar la química amb altres disciplines.

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2011-12

 • Reconèixer les caracteristiques dels sòlids inorgànics.
 • Justificar l'origen de les propietats físiques i químiques dels sòlids inorgànics, en funció de les teories d'enllaç i les estructures.
 • Descriure l'estructura a nivell atòmic i la macroestructura dels sòlids inorgànics, per relacionar-les posteriorment amb les seves propietats físiques i químiques màssiques o nanométriques.
 • Descriure els mètodes de preparació de materials sòlids inorgànics.
 • Descriure les tècniques que s'utilitzen per a la determinació de les propietats químiques i físiques dels sòlids inorgànics.
 • Obtenir el vocabulari cientificotècnic usat en la Química i Física de l'Estat Sòlid.
 • Elaborar documents escrits, amb llenguatge cientificotècnic, sobre temes seleccionats relatius a la descripció de les propietats de sòlids inorgànics, tècniques d'estudi de les mateixes, els seus mètodes de preparació i les seves aplicacions.
 • Resumir i presentar un treball escrit, utilitzant llenguatge cientificotècnic, als companys.
 • Ser capaços de realitzar una avaluació dels treballs presentats pels companys.

 


Content and bibliography

Content for academic year 2011-12

TEORIA
B1. INTRODUCCIÓ
1. Sòlids Inorgànics. Teories d'enllaç.

B2. ESTRUCTURA DELS SÒLIDS INORGÀNICS
2. Estructura dels sòlids.
3. Imperfeccions en les estructures de sòlids.

B3. PROPIETATS FÍSIQUES DELS SÒLIDS INORGÀNICS
4. Propietats elèctriques i tèrmiques.
5. Propietats magnètiques.
6. Propietats aïllants i òptiques.
7. Propietats dels nanomaterials.

B4. SÍNTESI DE MATERIALS SÒLIDS
8. Síntesi de materials sòlids. I.
9. Síntesi de materials sòlids. II.

B5. CARACTERITZACIÓ
10. Tècniques de caracterització de materials.


SEMINARIS TEÒRICS/PRÀCTICS
1. Introducció a l'ús d'eines informàtiques.
2. Preparació d'un treball escrit/exposició multimèdia/wiki sobre un sòlid inorgànic/tema del temari.


PRÀCTIQUES
1. Introducció a la cristal·lografia: Sistemes cristalogràfics. Xarxes cristal·lines. Reconeixement d'adreces i plans cristal·logràfics utilitzant models i gràfics 3D.
2. Estructures dels cristalls. I: Revisió d'estructures bàsiques de sòlids ordenats utilitzant models i gràfics 3D.
3. Estructures dels cristalls. II: visualització, utilitzant models i gràfics 3D, anàlisi de les característiques estructurals d'altres estructures més complexes i discussió de propietats i presència de possibles imperfeccions.
4. Preparació i caracterització de sòlids inorgànics.
5. Estudi de casos pràctics.


TUTORIES GRUPALS
1. Resolució d'exemples de qüestions/problemes de cada bloc de l'assignatura, en petits grups, i posada en comú de les solucions.
2. Realització de resums/tests interactius en acabar cada bloc de temes.

 

Related links

No data

 

Bibliography

No data

Assessment

Assessment procedures and criteria 2011-12

Para aprobar la asignatura se debe obtener una calificación igual o superior a 4.0 en los exámenes parciales/prueba final. Cuando no se cumpla este requisito, la calificación de la asignatura  será igual al valor mínimo entre 4.5 y la nota media obtenida al aplicar los criterios de evaluación indicados.

   Para una posible recuperación se tendrá en cuenta lo siguiente:

(a) Si no se ha obtenido la calificación mínima exigida en los exámenes parciales/prueba final, se podrá realizar de nuevo una prueba, de las mismas características, en el periodo de exámenes de recuperación.

(b) Las calificaciones obtenidas en el resto de actividades de evaluación serán válidas durante el curso de primera matrícula.

(c) Las actividades de evaluación continua no son recuperables. En algún caso excepcional, el profesor puede proponer actividades de evaluación extra que compensen la falta (o muy baja calificación) de alguna de las actividades de evaluación programadas en el curso.

Description Criteria Type Weighting system
PRÁCTICAS DE LABORATORIO

(I) Se utiliza modelos en 3D (reales y virtuales) de cristalografía y estructuras cristalinas. Resolución de Tests.
(II) Se realiza la preparación y caracterización de materiales inorgánicos en el laboratorio y se elabora un diario de laboratorio.
(III) Se realiza el estudio de casos prácticos de reconocimiento de materiales sólidos inorgánicos en objetos de uso cotidiano.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE 20
TESTS/MAPAS DE CONCEPTOS/ENTREGA DE PROBLEMAS/CUESTIONES DE SEMINARIOS

Pruebas teórico-prácticas realizadas sobre el contenido de cada tema/Resúmenes de los conceptos interconectados de los temas/Problemas resueltos de forma autónoma, no presencial/Cuestiones finales después de la realización de los seminarios de forma autónoma, no presencial.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE 10
TRABAJO ESCRITO/ EXPOSICIÓN MULTIMEDIA/ ELABORACIÓN DE UNA WIKI

Cada grupo de alumnos elaborará un trabajo escrito correspondiente a un contenido seleccionado, relacionado con los sólidos inorgánicos/una exposición multimedia correspondiente a un contenido seleccionado, relacionado con los sólidos inorgánicos/una wiki correspondiente a un contenido seleccionado, relacionado con los sólidos inorgánicos.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE 20
EXÁMENES PARCIALES

Pruebas teórico-prácticas de los contenidos de los bloques temáticos:
(1+2), (3) y (4+5).

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE 49
EXAMEN FINAL

Prueba final teórico-práctica, para quién no haya superado los exámenes parciales. Ponderación:50%.

EXAMEN FINAL 1

 

Official exam dates for academic year 2011-12

Exam session Date Time Group - Classroom(s) allocated Comments
(C3) Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 05/06/2012 09:00 - 12:00 CI/0002 
(JUL) Període extraordinari de juliol 16/07/2012 08:30 - 11:30 CI/0002 

 

 Academic staff

TORREGROSA MACIA, ROSA
Lecturer responsible

 • CLASSE TEÒRICA: Groups:
  • 1
 • PRÀCTIQUES DE LABORATORI: Groups:
  • L1
  • L5
 • TUTORIES GRUPALS: Groups:
  • 1
 • SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER: Groups:
  • 1

ALCAÑIZ MONGE, JUAN ANTONIO

 • CLASSE TEÒRICA: Groups:
  • 1
  • 2

MOLINA JORDA, JOSE MIGUEL

 • PRÀCTIQUES DE LABORATORI: Groups:
  • L4

PASTOR BLAS, MARIA DE LAS MERCEDES

 • CLASSE TEÒRICA: Groups:
  • 2
 • PRÀCTIQUES DE LABORATORI: Groups:
  • L3
  • L6
 • TUTORIES GRUPALS: Groups:
  • 2
 • SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER: Groups:
  • 2

SERRANO TORREGROSA, ELENA

 • PRÀCTIQUES DE LABORATORI: Groups:
  • L2

 

Groups

CLASSE TEÒRICA

Group Semester Morning or afternoon session Language No. of enrolled students On registration, assigned to On registration, distribution
Gr. 1 (CLASSE TEÒRICA ) : 1 2S Matí CAS 34
 • Permet GRAU EN QUÍMICA
From ID document number A - To ID document number M
Gr. 2 (CLASSE TEÒRICA ) : 2 2S Matí CAS 29
 • Permet GRAU EN QUÍMICA
From ID document number N - To ID document number Z


PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Group Semester Morning or afternoon session Language No. of enrolled students
Gr. L1 (PRÀCTIQUES DE LABORATORI ) : PRÁCTICAS DE LABORATORIO 26026 2Q Matí CAS 0
Gr. L2 (PRÀCTIQUES DE LABORATORI ) : PRÁCTICAS DE LABORATORIO 26026 2Q Matí CAS 0
Gr. L3 (PRÀCTIQUES DE LABORATORI ) : PRÁCTICAS DE LABORATORIO 26026 2Q Tot el dia CAS 0
Gr. L4 (PRÀCTIQUES DE LABORATORI ) : PRÁCTICAS DE LABORATORIO 26026 2Q Tot el dia CAS 0
Gr. L5 (PRÀCTIQUES DE LABORATORI ) : PRÁCTICAS DE LABORATORIO 26026 2Q Tot el dia CAS 0
Gr. L6 (PRÀCTIQUES DE LABORATORI ) : PRÁCTICAS DE LABORATORIO 26026 2Q Tot el dia CAS 0


TUTORIES GRUPALS

Group Semester Morning or afternoon session Language No. of enrolled students
Gr. 1 (TUTORIES GRUPALS ) : T1 2S Matí CAS 0
Gr. 2 (TUTORIES GRUPALS ) : T2 2S Matí CAS 0


SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER

Group Semester Morning or afternoon session Language No. of enrolled students
Gr. 1 (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER ) : S1 2S Matí CAS 0
Gr. 2 (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER ) : S2 2S Matí CAS 0
Timetables

CLASSE TEÒRICA

Group Start date End date Day Start time End time Lecture room
1 01/02/2012 01/02/2012 MIE 13:30 14:30 0041PB037  
1 06/02/2012 06/02/2012 LUN 11:30 12:30 0041PB037  
1 13/02/2012 30/03/2012 LUN 11:30 12:30 0041PB037  
1 13/02/2012 30/03/2012 MIE 13:30 14:30 0041PB037  
1 04/04/2012 18/04/2012 MIE 13:30 14:30 0041PB037  
1 23/04/2012 03/05/2012 LUN 11:30 12:30 0041PB037  
1 23/04/2012 03/05/2012 MIE 13:30 14:30 0041PB037  
1 23/04/2012 03/05/2012 VIE 11:30 12:30 0041PB037  
1 07/05/2012 13/05/2012 LUN 11:30 12:30 0041PB037  
1 07/05/2012 13/05/2012 MIE 13:30 14:30 0041PB037  
1 07/05/2012 13/05/2012 VIE 13:30 14:30 0041PB037  
1 14/05/2012 18/05/2012 LUN 11:30 12:30 0041PB037  
1 14/05/2012 18/05/2012 MIE 13:30 14:30 0041PB037  
1 21/05/2012 25/05/2012 LUN 11:30 12:30 0041PB037  
1 21/05/2012 25/05/2012 MIE 13:30 14:30 0041PB037  
1 21/05/2012 25/05/2012 VIE 12:30 13:30 0041PB037  
2 01/02/2012 01/02/2012 MIE 13:30 14:30 0041P1049  
2 06/02/2012 06/02/2012 LUN 11:30 12:30 0041P1049  
2 13/02/2012 30/03/2012 LUN 11:30 12:30 0041P1049  
2 13/02/2012 30/03/2012 MIE 13:30 14:30 0041P1049  
2 04/04/2012 18/04/2012 MIE 13:30 14:30 0041P1049  
2 23/04/2012 03/05/2012 LUN 11:30 12:30 0041P1049  
2 23/04/2012 03/05/2012 MIE 13:30 14:30 0041P1049  
2 23/04/2012 03/05/2012 VIE 11:30 12:30 0041P1049  
2 07/05/2012 13/05/2012 LUN 11:30 12:30 0041P1049  
2 07/05/2012 13/05/2012 MIE 13:30 14:30 0041P1049  
2 07/05/2012 13/05/2012 VIE 13:30 14:30 0041P1049  
2 14/05/2012 18/05/2012 LUN 11:30 12:30 0041P1049  
2 14/05/2012 18/05/2012 MIE 13:30 14:30 0041P1049  
2 21/05/2012 25/05/2012 LUN 11:30 12:30 0041P1049  
2 21/05/2012 25/05/2012 MIE 13:30 14:30 0041P1049  
2 21/05/2012 25/05/2012 VIE 12:30 13:30 0041P1049  

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Group Start date End date Day Start time End time Lecture room
L1 06/02/2012 08/02/2012 LUN 08:00 11:00 0041PB096  
L1 06/02/2012 08/02/2012 MIE 08:00 11:00 0041PB096  
L1 05/03/2012 06/03/2012 LUN 08:00 11:00 0041PB005  
L1 05/03/2012 06/03/2012 MAR 08:00 11:00 0041PB005  
L1 26/03/2012 26/03/2012 LUN 09:00 11:00 0041PB096  
L1 23/04/2012 24/04/2012 LUN 09:00 11:00 0041PB096  
L1 23/04/2012 24/04/2012 MAR 09:00 11:00 0041PB096  
L2 06/02/2012 08/02/2012 LUN 08:00 11:00 0041PB006  
L2 06/02/2012 08/02/2012 MIE 08:00 11:00 0041PB006  
L2 05/03/2012 06/03/2012 LUN 08:00 11:00 0041PB002  
L2 05/03/2012 06/03/2012 MAR 08:00 11:00 0041PB002  
L2 26/03/2012 26/03/2012 LUN 09:00 11:00 0041PB006  
L2 23/04/2012 24/04/2012 LUN 09:00 11:00 0041PB006  
L2 23/04/2012 24/04/2012 MAR 09:00 11:00 0041PB006  
L3 06/02/2012 08/02/2012 LUN 08:00 11:00 0041PB006  
L3 06/02/2012 08/02/2012 MIE 08:00 11:00 0041PB006  
L3 01/03/2012 02/03/2012 JUE 08:00 11:00 0041PB005  
L3 01/03/2012 02/03/2012 VIE 08:00 11:00 0041PB005  
L3 26/03/2012 26/03/2012 LUN 09:00 11:00 0041PB006  
L3 23/04/2012 24/04/2012 LUN 09:00 11:00 0041PB006  
L3 23/04/2012 24/04/2012 MAR 09:00 11:00 0041PB006  
L4 06/02/2012 08/02/2012 LUN 08:00 11:00 0041PB096  
L4 06/02/2012 08/02/2012 MIE 08:00 11:00 0041PB096  
L4 01/03/2012 02/03/2012 JUE 08:00 11:00 0041PB002  
L4 01/03/2012 02/03/2012 VIE 08:00 11:00 0041PB002  
L4 26/03/2012 26/03/2012 LUN 09:00 11:00 0041PB096  
L4 23/04/2012 24/04/2012 LUN 09:00 11:00 0041PB096  
L4 23/04/2012 24/04/2012 MAR 09:00 11:00 0041PB096  
L5 01/03/2012 02/03/2012 JUE 08:00 11:00 0041PB005  
L5 01/03/2012 02/03/2012 VIE 08:00 11:00 0041PB005  
L6 05/03/2012 06/03/2012 LUN 08:00 11:00 0041PB005  
L6 05/03/2012 06/03/2012 MAR 08:00 11:00 0041PB005  

TUTORIES GRUPALS

Group Start date End date Day Start time End time Lecture room
1 03/02/2012 03/02/2012 VIE 13:30 14:30 0041PB037  
1 24/02/2012 24/02/2012 VIE 10:00 11:00 0041P1050  
1 09/03/2012 09/03/2012 VIE 11:30 12:30 0041PB037  
1 16/03/2012 16/03/2012 VIE 13:30 14:30 0041PB037  
1 23/03/2012 23/03/2012 VIE 13:30 14:30 0041PB037  
1 30/03/2012 30/03/2012 VIE 12:30 13:30 0041PB037  
2 03/02/2012 03/02/2012 VIE 13:30 14:30 0041P1049  
2 24/02/2012 24/02/2012 VIE 10:00 11:00 0041P1049  
2 09/03/2012 09/03/2012 VIE 11:30 12:30 0041P1049  
2 16/03/2012 16/03/2012 VIE 13:30 14:30 0041P1049  
2 23/03/2012 23/03/2012 VIE 13:30 14:30 0041P1049  
2 30/03/2012 30/03/2012 VIE 12:30 13:30 0041P1049  

SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER

Group Start date End date Day Start time End time Lecture room
1 08/02/2012 08/02/2012 MIE 13:30 14:30 0041PB037  
1 17/02/2012 17/02/2012 VIE 11:30 12:30 0041PB037  
1 02/03/2012 02/03/2012 VIE 12:30 13:30 0041PB037  
1 02/04/2012 02/04/2012 LUN 11:30 12:30 0041PB037  
1 04/05/2012 04/05/2012 VIE 11:30 12:30 0041PB037  
1 18/05/2012 18/05/2012 VIE 12:30 13:30 0041PB037  
2 08/02/2012 08/02/2012 MIE 13:30 14:30 0041P1049  
2 17/02/2012 17/02/2012 VIE 11:30 12:30 0041P1049  
2 02/03/2012 02/03/2012 VIE 12:30 13:30 0041P1049  
2 02/04/2012 02/04/2012 LUN 11:30 12:30 0041P1049  
2 04/05/2012 04/05/2012 VIE 11:30 12:30 0041P1049  
2 18/05/2012 18/05/2012 VIE 12:30 13:30 0041P1049