Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
 

22020 - SISTEMA FISCAL I (2011-12)

General  

Code: 22020
Lecturer responsible:
No data
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

Study programmes where this course is taughtCompetencies and objectives

PROVISIONAL INFORMATION. PENDING APPROVAL

Course context for academic year 2011-12

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

  • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
  • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
  • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

  • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.

 

Competències específiques (CE)

  • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
  • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.

 

Exclusive skill taught in this course

No data

Training objectives

Aquesta assignatura, juntament amb la de Sistema Fiscal II, té com a objectiu formatiu fonamental que l'alumne conega els impostos més importants que s'apliquen sobre l'activitat econòmica de qualsevol empresa, tant en la seua regulació legal com en la seua aplicació pràctica. Els objectius formatius específics són els següents: Conèixer la regulació legal de l'impost de societats i de l'impost sobre el valor afegit en les operacions interiors. Conèixer l'aplicació pràctica d'aquests impostos mitjançant la realització de liquidacions tributàries. Saber utilitzar els programes informàtics d'ajuda per al compliment de les obligacions fiscals de l'empresa. Conèixer els procediments de presentacions tributàries telemàtiques. Ser capaç d'estudiar i comprendre per si mateix la regulació legal de cada impost, amb l'objecte d'adaptar-se i estar al corrent de les contínues modificacions legislatives. Conèixer els efectes i costos fiscals que té per a l'empresa la presa de decisions empresarials. Planificar fiscalment les decisions de l'empresa per a procurar minimitzar el cost tributari d'aquestes decisions. Saber emetre informes d'assessorament fiscal de l'empresa, en els quals s'arrepleguen els aspectes relacionats en els punts anteriors.

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2011-12

No data


Content and bibliography

Content for academic year 2011-12

No data

 

Related links

No data

 

Bibliography

No data

Assessment

PROVISIONAL INFORMATION. PENDING APPROVAL

Assessment procedures and criteria 2011-12

No data

 

Official exam dates for academic year 2011-12

No data

 

 Academic staff

 

Groups

Sin datos

Timetables

No data