Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
 

20519 - MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ PER ALS SISTEMES CONSTRUCTIUS (2011-12)

General  

Code: 20519
Lecturer responsible:
FERRER GRACIA, MARIA JESUS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

Study programmes where this course is taughtCompetencies and objectives

Course context for academic year 2011-12

La asignatura de Construcción Básica completa los contenidos impartidos en la asignatura ICT (Introducción a la Tecnología) y emplea los de MCT (Materiales de Construcción para los sistemas Constructivos), de forma que al cursar esta asignatura, el alumnado sea capaz de hacer uso de los conocimientos y destrezas necesarias para resolver a nivel básico una construcción. Estos conocimientos y destrezas se amplían en Sistemas constructivos avanzados y singulares para completar el conjunto de conocimientos a desarrollar en las últimas asignaturas de aplicación de los mismos, dentro y fuera del ámbito de conocimiento de la Construcción arquitectónica que se programan en la carrera.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-4 : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG-5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG-6 : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
 • CG-7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-11 : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-7 : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-9 : Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT-27 : Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diverses maneres d'aproximar els problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.
 • CT-28 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT-31 : Motivació per la recerca i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb allò desconegut i entendre els mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur.

 

Competències específiques:>> bloc tècnic

 • CE-26 : Coneixement adequat de les característiques físiques i químiques, els procediments de producció, la patologia i l'ús dels materials de construcció.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE-52 : Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.

 

Exclusive skill taught in this course

No data

Training objectives

 • Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacen alhora les exigències estètiques i les tècniques.
 • Coneixement dels mètodes de recerca i preparació de projectes de construcció.
 • Coneixement dels problemes físics i les diverses tecnologies i de la funció dels edificis, de manera que tinguen les adequades condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2011-12

¿ Que el alumnado complete los conocimientos que posee para poder diseñar soluciones constructivas válidas en edificios a nivel básico.

            ¿ Que sepa plantear las necesidades básicas del edificio para su materialización constructiva y proponer soluciones que permitan responder a ellas conforme a los contenidos que se imparten en la asignatura.

            ¿ Que conozca y comprenda las limitaciones normativas.

            ¿ Que sea capaz de detectar y resolver errores en propuestas constructivas básicas.

            ¿ Que sea capaz de emplear el vocabulario técnico relacionado con la construcción arquitectónica

            ¿ Que desarrolle la destreza necesaria para interpretar y comunicar gráficamente las propuestas constructivas


Content and bibliography

Content for academic year 2011-12

·  TEMA 1. La construcción del edificio. Exigencias básicas y su resolución en la construcción.

·  TEMA 2. La construcción de las envolventes. La cubierta. Exigencias. Generalidades y capas. Tipos de cubierta y soluciones constructivas.

·  TEMA 3. Cubiertas. Soluciones constructivas específicas de encuentros y bordes (I).

·  TEMA 4. Cubiertas. Soluciones constructivas específicas de encuentros y bordes (II).

·  TEMA 5. Contacto con el suelo. Casos posibles y resolución constructiva.

·  TEMA 6. La construcción de las envolventes. Fachadas. Exigencias. Generalidades y capas. Tipos de fachadas y soluciones constructivas. El hueco.

·  TEMA 7. Fachadas. Soluciones constructivas específicas de encuentros y bordes (I).

·  TEMA 8. Fachadas. Soluciones constructivas específicas de encuentros y bordes (II).

·  TEMA 9. La construcción de las particiones. Particiones de ladrillo cerámico y yeso-cartón. Carpinterías interiores de madera.

·  TEMA 10. La construcción de la estructura. Comunicaciones verticales. Rampas, escaleras, ascensores y montacargas.

·  TEMA 12. La construcción de los revestimientos. Clasificación y exigencias. Generalidades y capas. Tipos de revestimiento y soluciones constructivas (I).

·  TEMA 13. Revestimientos. Soluciones constructivas (II).

·  TEMA 14. Revestimientos. Soluciones constructivas (III).

·  TEMA 15. La construcción de las instalaciones. Elementos integrantes y su puesta en obra. Ayudas a las instalaciones: Suministro y evacuación de agua. Conductos de ventilación y evacuación.

 

Related links

No data

 

Bibliography

No data

Assessment

Assessment procedures and criteria 2011-12

Se requiere asistencia del 80% para opción a evaluación continua, y entrega de no menos del 80% de las prácticas y del trabajo de curso. La calificación por evaluación continua incluye la calificación del examen al 50% (imprescindible nota mínima de 4 puntos sobre 10).

Si en estas condiciones no se supera la asignatura, todos los alumnos dispondrán de un examen en las dos convocatorias oficiales por curso para obtener la calificación por prueba final (100%).

Description Criteria Type Weighting system
trabajo de curso

Se proponen entregas parciales (evaluación continua). Se admite entrega final.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE 30
entregas semanales de prácticas de clase ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE 20
examen final de la asignatura

Tendrá dos psrtes: una de cuestiones conceptuales (50%) y otra de planteamiento y reolución de una práctica (50%). Para superar la asignatura es imprescindible la realización del examen y la obtención de un mínimo de 4 puntos sobre 10.

EXAMEN FINAL 50

 

Official exam dates for academic year 2011-12

Exam session Date Time Group - Classroom(s) allocated Comments
(C3) Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 07/06/2012 15:00 - 18:00 EP/S-02M 
EP/S-09G 
(JUL) Període extraordinari de juliol 18/07/2012 08:30 - 11:30 EP/S-09G 
EP/S-11P 

 

 Academic staff

FERRER GRACIA, MARIA JESUS
Lecturer responsible

 • PRÀCTIQUES DE LABORATORI: Groups:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER: Groups:
  • 1
  • 2

MATEO GARCIA, MONICA

 • PRÀCTIQUES DE LABORATORI: Groups:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER: Groups:
  • 1
  • 2

SPAIRANI BERRIO, SILVIA

 • PRÀCTIQUES DE LABORATORI: Groups:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER: Groups:
  • 1
  • 2

 

Groups

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Group Semester Morning or afternoon session Language No. of enrolled students
Gr. 1 (PRÀCTIQUES DE LABORATORI ) : 1 2S Matí CAS 34
Gr. 2 (PRÀCTIQUES DE LABORATORI ) : 2 2S Matí CAS 32
Gr. 3 (PRÀCTIQUES DE LABORATORI ) : 3 2S Vesprada CAS 29
Gr. 4 (PRÀCTIQUES DE LABORATORI ) : 4 2S Vesprada CAS 30


SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER

Group Semester Morning or afternoon session Language No. of enrolled students
Gr. 1 (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER ) : 1 2S Matí CAS 72
Gr. 2 (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER ) : 2 2S Vesprada CAS 53
Timetables

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Group Start date End date Day Start time End time Lecture room
1 01/02/2012 25/05/2012 MIE 10:30 12:30 EP/S-08M  
2 01/02/2012 25/05/2012 MIE 12:30 14:30 EP/S-08M  
3 01/02/2012 25/05/2012 MIE 17:30 19:30 EP/S-08M  
4 01/02/2012 25/05/2012 MIE 19:30 21:30 EP/S-08M  

SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER

Group Start date End date Day Start time End time Lecture room
1 01/02/2012 25/05/2012 MIE 08:30 10:30 EP/S-08M  
2 01/02/2012 25/05/2012 MIE 15:30 17:30 EP/S-08M