Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
 

18511 - SOCIOLOGIA DEL DRET (2011-12)

General  

Code: 18511
Lecturer responsible:
REAL VILLARREAL, MARIANO ANGEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

Study programmes where this course is taughtCompetencies and objectives

Course context for academic year 2011-12

Uno de los elementos necesarios para un conocimiento completo de la sociedad es el Derecho. Las relaciones entre Derecho y sociedad son, por tanto, fundamentales, en la medida en que el Derecho es tanto un instrumento del cambio social como un receptor de los cambios sociales. Por otra parte, el Derecho tiene una triple dimensión: como norma, como valor y como hecho. La sociología del Derecho estudia el Derecho como hecho, centrando la atención en la eficacia de sus normas y en las funciones sociales del Derecho, como el control social. Se trata de una asignatura multidisciplinar que se ajusta al carácter insterdisciplinar del criminológo, permitiéndole una aproximación a los puntos de contacto entre el Derecho y la sociedad.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE5 : Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.

 

Exclusive skill taught in this course

No data

Training objectives

 • Distingir, a partir dels autors clàssics, les diferents concepcions teòriques de la sociologia del dret.
 • Aprehender el dret com a fet social.
 • Identificar processos socials en la formació del dret i en la seua aplicació.
 • Reconèixer el dret com un sistema normatiu que s'autorregula.
 • Analitzar la influència de factors socials en la producció del dret contemporani.
 • Posicionar-se enfront dels conflictes d'interessos que afecten al dret. Adquirir una actitud crítica  i un compromís ètic en relació amb la dimensió social del dret.

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2011-12

No data


Content and bibliography

Content for academic year 2011-12

Bloque 1: Derecho y Sociología del Derecho.

TEMA 1. La tridimensionalidad del fenómeno jurídico: Enfoque estructural, funcional y valorativo. Validez, eficacia y justicia. Ciencia del Derecho, sociología del Derecho y Teoría de la Justicia. La sociología del Derecho: concepto, objeto y método.

TEMA 2. Las funciones del Derecho: Importancia del análisis funcional del Derecho. El Derecho como sistema de control social. Funcionalismo y funciones sociales del Derecho. Conflictualismo y funciones sociales del Derecho. Los efectos sociales de las normas.

TEMA 3: Algunos problemas de sociología del Derecho (I): Globalización y Derecho. Criminalidad y globalización.

TEMA 4. Algunos problemas de Sociología del Derecho (II): Estudios sobre la administración de justicia.

TEMA 5: Algunos problemas de Sociología del Derecho (III): Pluralismo jurídico y las nuevas formas de resolución extrajudicial de los conflictos.

Bloque 2: La sociología del derecho de los sociólogos.

Tema 6.- Escuelas jurídicas: qué es, cómo funciona y cómo debería ser configurado el Derecho.

Tema 7.- Enfoque sociológico del sistema jurídico. Clasificaciones.
Definiciones sociológicas del derecho.

Tema 8.- Cambio social y Derecho. Introducción: Teorías del conflicto. Interés sociológico por el cambio social: concepto y tipos de cambio social. Teorías sobre el cambio social. Cambio social y Derecho: el Derecho como promotor u obstáculo al cambio social.

Tema 9.- La eficacia social del Derecho. Introducción. Eficacia formal, efectividad, eficiencia e implementación. Factores de carácter general e instrumental que favorecen la eficacia del Derecho. La ineficacia social del Derecho: clasificación de los factores de ineficacia.

Tema 10.- Los operadores jurídicos. Introducción: Diferencias entre personal jurídico y profesionales u operadores jurídicos. Características de los operadores del Derecho. Teoría sociojurídica de la profesión legal desde una perspectiva integracionista. Jueces. Abogados. Juristas académicos.

Nota: los temas 3, 4 y 5 del primer bloque irán cambiando cada año en función de la actualidad de los temas. Los que se indican lo son sólo a efectos orientativos.

 

 

 

 

Related links

No data

 

Bibliography

No data

Assessment

Assessment procedures and criteria 2011-12

Cada bloque del programa se evalúa por separado y que la nota global de la asignatura resulta de la media entre ambos bloques. 

Description Criteria Type Weighting system
Colectiva o individual.
 • Controles breves sobre contenidos de las materia.
 • Intervenciones orales en clase.
 • Trabajos semanales.
 • Casos prácticos.

 

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE 50

 

Official exam dates for academic year 2011-12

Exam session Date Time Group - Classroom(s) allocated Comments
(C2) Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 20/01/2012 15:00 - 18:00 A1/1-51X 
A1/1-52M 
(JUL) Període extraordinari de juliol 06/07/2012 17:30 - 20:30 A1/0-19X 

 

 Academic staff

REAL VILLARREAL, MARIANO ANGEL
Lecturer responsible

 • CLASSE TEÒRICA: Groups:
  • 4
 • PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER: Groups:
  • 4

LOPEZ RUIZ, FRANCISCO

 • CLASSE TEÒRICA: Groups:
  • 1
 • PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER: Groups:
  • 1

ROCA PEREZ, VICTORIA

 • CLASSE TEÒRICA: Groups:
  • 3
 • PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER: Groups:
  • 3

VEGA LOPEZ, JESUS

 • CLASSE TEÒRICA: Groups:
  • 2
  • 4
 • PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER: Groups:
  • 2
  • 4

VERA ROS, VERONICA

 • CLASSE TEÒRICA: Groups:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER: Groups:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

Groups

CLASSE TEÒRICA

Group Semester Morning or afternoon session Language No. of enrolled students On registration, assigned to
Gr. 1 (CLASSE TEÒRICA ) : GRUPO 1 1S Vesprada CAS 23
 • No permet GRAU EN CRIMINOLOGIA
Gr. 2 (CLASSE TEÒRICA ) : GRUPO 2 1S Vesprada CAS 47
 • No permet GRAU EN CRIMINOLOGIA
Gr. 3 (CLASSE TEÒRICA ) : GRUPO 3 (ON-LINE) 1S Vesprada CAS 36
 • Permet GRAU EN CRIMINOLOGIA
Gr. 4 (CLASSE TEÒRICA ) : GRUPO 4 1S Matí CAS 51
 • No permet GRAU EN CRIMINOLOGIA


PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER

Group Semester Morning or afternoon session Language No. of enrolled students
Gr. 1 (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER ) : GRUPO 1 1S Vesprada CAS 0
Gr. 2 (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER ) : GRUPO 2 1S Vesprada CAS 0
Gr. 3 (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER ) : GRUPO 3 (ON-LINE) 1S Vesprada CAS 0
Gr. 4 (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER ) : GRUPO 4 1S Matí CAS 0
Timetables

CLASSE TEÒRICA

Group Start date End date Day Start time End time Lecture room
1 13/09/2011 23/12/2011 MAR 16:00 18:00 A1/0-13P  
1 13/09/2011 23/12/2011 MIE 19:00 20:00 A1/0-13P  
2 13/09/2011 23/12/2011 LUN 18:00 20:00 A1/0-18X  
2 13/09/2011 23/12/2011 MIE 18:00 19:00 A1/0-18X  
4 13/09/2011 23/12/2011 LUN 09:00 11:00 A1/1-53P  
4 13/09/2011 23/12/2011 MIE 09:00 10:00 A1/1-53P  

PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER

Group Start date End date Day Start time End time Lecture room
1 13/09/2011 23/12/2011 MIE 20:00 21:00 A1/0-13P  
2 13/09/2011 23/12/2011 LUN 20:00 21:00 A1/0-18X  
4 13/09/2011 23/12/2011 MIE 10:00 11:00 A1/1-53P