Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
 

17105 - LENGUA CATALANA PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL (2011-12)

Datos generales  

Código: 17105
Profesor/a responsable:
MONTSERRAT BUENDIA, SANDRA
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 1,20
Créditos prácticos: 1,20
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

Estudios en los que se imparteCompetencias y objetivos

Contexto de la asignatura para el curso 2011-12

 

Aquesta assignatura pretén augmentar la competència lingüística i comunicativa en català. Això implica el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de textos i gèneres, tant orals com escrits (especialment acadèmics) per a un nivell B2 del MECR. És una assignatura del primer curs (3 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics) per a l’Educació Infantil. Aquesta assignatura proveeix una formació bàsica i fonamental per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat (docència en Educació Infantil/Primària). Està directament relacionada amb la resta d’assignatures que hi ha dins l’itinerari per a aconseguir la Capacitació Docent en Valencià o el Diploma de Mestre de Valencià.

 

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales del Título (CG)

 • CG1 : Compromiso ético. Mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas, a la vez que respetando y fomentando los valores democráticos, la igualdad de género, la no-discriminación de personas con discapacidad, la equidad y el respeto a los derechos humanos. Capacidad de crítica y autocrítica constructiva.
 • CG10 : Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Comprender y valorar las funciones de las tecnologías de la información y de la comunicación cada vez más diversificadas y saberlas usar adecuadamente en la vida cotidiana.
 • CG2 : Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Tomar conciencia del propio proceso de aprendizaje y autorregularlo. Capacidad de buscar, usar e integrar la información. Mostrar interés por aprender a lo largo de la vida y actualizar las propias competencias y los puntos de vista profesionales, de forma autónoma, orientada o dirigida según las necesidades de cada momento. Velar por un crecimiento emocional equilibrado.
 • CG6 : Capacidad creativa y emprendedora. Formular, diseñar y gestionar proyectos innovadores para dar respuesta a las necesidades detectadas. Buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes en experiencias tanto internacionales como del propio territorio con el fin de emprender cambios de forma creativa en las prácticas profesionales.
 • CG9 : Capacidad comunicativa. Comprender y expresarse oralmente y por escrito en las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y una lengua extranjera, con incorporación de todos los elementos visuales y auditivos, disponibles y necesarios en cada caso, con el fin de comunicarse de forma eficaz y eficiente en diferentes entornos y para diferentes funciones.

 

Competencias específicas (CE)

 • CE1 : Aplicar los elementos propios de las áreas de los currículos de Infantil vigentes, con criterios de coherencia: fines, competencias, objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
 • CE12 : Asumir que el ejercicio de la función docente se tiene que ir perfeccionando y adaptando a los cambios científicos, pedagógicos, tecnológicos, sociales y culturales a lo largo de la vida.
 • CE8 : Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Seleccionar los recursos educativos más adecuados para cada situación.
 • CE9 : Reconocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.

 

Competencia exclusiva de la asignatura

Sin datos

Objetivos formativos

 • Comprender y analizar el contexto sociolingüístico, relacionándolo con los programas de educación bilingüe.
 • Desarrollar una expresión oral que supere la limitada en un nivel de lengua estándar.
 • Expresarse por escrito con dominio adecuado de la normativa morfosintáctica trabajada en el curso.
 • Escribir al dictado un texto de un nivel mediano (B2-C1) de dificultad con un máximo de un seis por ciento de errores ortográficos.
 • Comprender y utilizar el léxico propio de un nivel de lengua estándar.
 • Comprender y utilizar el léxico propio del ámbito de la Educación Infantil.
 • Tomar conciencia de la diversidad lingüística y producir textos en qué se escoja adecuadamente la variedad.
 • Conocer y utilizar los recursos de aprendizaje y autoaprendizaje y materiales de apoyo para el trabajo de la lengua catalana (diccionarios, gramáticas, programas informáticos, etc.).
 • Tomar hábito y gusto por la lectura de obras escritas en catalán.

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2011-12

 

L’alumnat ha d’assolir el nivell B2 en català del MECR, que es concreta en:

1. Expressar-se clarament i sense fer la impressió d’haver de limitar el que vol dir. 

2. Tenir un repertori lingüístic suficient per a poder fer descripcions clares, expressar el seu punt de vista i desenvolupar una argumentació. 

3. Tenir una bona quantitat de vocabulari tant sobre temes relatius a la seua especialitat com sobre temes més generals.

4. Variar la formulació per tal d’evitar repeticions freqüents.

5. Tenir un bon domini gramatical; encara que es poden cometre equivocacions ocasionals o errors no sistemàtics i petites faltes sintàctiques, però seran rares i sovint es corregiran retrospectivament.

6. Adquirir una pronunciació i una entonació clares i naturals.

7. Produir un escrit continu, clar i intel·ligible que seguisca les convencions de la composició i de l’organització textual.

8. Expressar-se de manera apropiada en situacions diverses i evitar errors greus de formulació.

9. Comunicar-se amb espontaneïtat i fer-ho sovint amb una fluïdesa i una facilitat d’expressió remarcables, fins i tot en discursos complexos i llargs.

10. Utilitzar amb eficàcia una gran varietat de connectors per a indicar clarament les relacions entre les idees.

11. Escriure textos clars i detallats sobre una extensa gamma de temes relacionats amb la seua àrea d’interés.

12. Sintetitzar i avaluar la informació i els arguments procedents de fonts diverses.

13. Comprendre el llenguatge oral estàndard, cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació, tant si es tracta de converses com de discursos sobre temes familiars i no familiars relacionats amb la vida personal, social, acadèmica o professional. 

14. Llegir amb un alt grau d’autonomia, adaptar l’estil i la velocitat de lectura a diferents textos i objectius i utilitzar les referències convenients de manera selectiva.

15. Tenir un vocabulari de lectura ampli i actiu, tot i que hi haja alguna dificultat amb les expressions poc freqüents.

16. Utilitzar la llengua amb fluïdesa, correcció i eficàcia en una gamma extensa de temes d’ordre general, educatiu, professional i relatius al temps lliure, i indicar clarament les relacions entre les idees.

17. Comunicar-se espontàniament amb un bon domini gramatical sense que faça la impressió que ha de limitar el que vol dir i utilitzar un grau de formalitat adaptat a les circumstàncies.

 


Contenidos y bibliografía

Contenidos para el curso 2011-12

 

Bloc I: El català: què, qui, com, on, per què. 

- Nocions generals sobre el català. El valencià

- Llengües minoritzades: bilingüisme, diglòssia, substitució, normalització

- Variació en la llengua. L’estàndard

- Normes d’ús i drets lingüístics

 

Bloc II: Habilitats lingüístiques: escriure, parlar, llegir, escoltar i interactuar

- Escriure...

- Parlar...

- Llegir...

- Escoltar...

- Interacció comunicativa...

- Les propietats dels textos:

Que s’entenga i que estiga organitzat: coherència i cohesió; que s’adapte al context i a la correcció: adequació

- Els tipus de textos (expositius, instructius, conversacionals,  descriptius, narratius, argumentatius, retòrics, predictius)

 

Bloc III: Habilitats lingüístiques i correcció: la normativa

- Fonètica

- Ortografia

- Flexió nominal

- Articles

- Demostratius, possessius i quantificadors

- Pronoms febles

- Relatius i interrogatius

- Flexió verbal

- Preposicions, conjuncions, connectors

- Lèxic 

 

Bloc IV: Recursos d’autoaprenentatge per a l’Educació Infantil.

- Tècniques per a l’aprenentatge autònom de la llengua. Les TIC 

- Les TIC. Recursos d’aula

- Estratègies per a l’aprenentatge continuat de la llengua. Internet i cerca d’informació

- Tècniques de documentació. Recursos bibliogràfics

- La literatura. L’hàbit lector en el/la mestre/a d’Educació Infantil

- L’aprenentatge col·laboratiu (TAC). El tàndem com a recurs d’autoaprenentatge de la interacció comunicativa

 

 

Enlaces relacionados

Sin datos

 

Bibliografía

Sin datos

Evaluación

Instrumentos y criterios de evaluación 2011-12

 

En cas que no s’aprove la primera convocatòria (gener), per a la segona (juliol), l’alumnat que haja seguit l’avaluació formativa presencial haurà de realitzar una prova que tindrà un valor del 100% de la nota final que eixirà de la suma del 50% d’una prova oral i del 50% d’una prova escrita. 

 

La falta d’assistència a classe en més d’un 20% conduirà a l’alumnat a ser avaluat com a no presencial. L’alumnat que opte per aquesta modalitat no presencial i, per tant, que per motius justificats no assistisca regularment a classe haurà de fer un examen final específic, que constarà d’una prova oral i d’una prova escrita i, a més, haurà de lliurar una pràctica oral i una altra d’escrita específiques, amb les quals haurà de demostrar el grau de consecució de les competències, els objectius i els continguts (teòrics i pràctics) de l’assignatura. Cal tenir en compte que les proves finals d’aquesta modalitat tindran un format diferent i més extens que la prova final de la modalitat presencial.

Per a més indicacions, cal mirar la guia docent completa de l'assignatura que trobareu penjada en el Campus Virtual.

 

Descripción Criterio Tipo Ponderación
Avaluació contínua

 

- Activitats escrites:

10% portafoli

15% pràctiques escrites

 

- Activitats orals:

10% ressenya oral

15% pràctiques orals

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE 50
prova escrita i prova oral

 

25% prova escrita

25% prova oral de tàndems o finals

 

EXAMEN FINAL 50

 

Fechas de exámenes oficiales para el curso 2011-12

Convocatoria Fecha Hora Grupo - Aula(s) asignada(s) Observ.
(C2) Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre 16/01/2012 09:00 - 12:00
GRUPO 1 (CLASE TEÓRICA)A2/0D11 
A2/0D12 
A2/0D13 
GRUPO 2 (CLASE TEÓRICA)A2/0D11 
A2/0D12 
A2/0D13 
GRUPO 3 (CLASE TEÓRICA)A2/0D11 
A2/0D12 
A2/0D13 
16/01 Examen escrito, 18/01 Examen oral
18/01/2012 09:00 - 14:00
GRUPO 1 (CLASE TEÓRICA)CS/S001 
CS/S002 
CS/S008 
CS/S009 
GRUPO 2 (CLASE TEÓRICA)CS/S001 
CS/S002 
CS/S008 
CS/S009 
GRUPO 3 (CLASE TEÓRICA)CS/S001 
CS/S002 
CS/S008 
CS/S009 
16/01 Examen escrito, 18/01 Examen oral
16/01/2012 18:00 - 21:00
GRUPO 4 (CLASE TEÓRICA)A2/0D01 
A2/0D02 
A2/0D03 
A2/0D04 
GRUPO 5 (CLASE TEÓRICA)A2/0D01 
A2/0D02 
A2/0D03 
A2/0D04 
GRUPO 6 (CLASE TEÓRICA)A2/0D01 
A2/0D02 
A2/0D03 
A2/0D04 
GRUPO 7 (CLASE TEÓRICA)A2/0D01 
A2/0D02 
A2/0D03 
A2/0D04 
16/01 Examen escrito, 18/01 Examen oral
18/01/2012 15:00 - 20:00
GRUPO 4 (CLASE TEÓRICA)CS/S001 
CS/S002 
CS/S005 
CS/S006 
GRUPO 5 (CLASE TEÓRICA)CS/S001 
CS/S002 
CS/S005 
CS/S006 
GRUPO 6 (CLASE TEÓRICA)CS/S001 
CS/S002 
CS/S005 
CS/S006 
GRUPO 7 (CLASE TEÓRICA)CS/S001 
CS/S002 
CS/S005 
CS/S006 
16/01 Examen escrito, 18/01 Examen oral
(JUL) Periodo extraordinario de julio 06/07/2012 08:30 - 11:30
GRUPO 1 (CLASE TEÓRICA)A2/0D13 
A2/0D14 
GRUPO 2 (CLASE TEÓRICA)A2/0D13 
A2/0D14 
GRUPO 3 (CLASE TEÓRICA)A2/0D13 
A2/0D14 
Examen oral día 18/07/2012 9-12h Aulas CS/S006, CS/S005, CS/S007. Edificio Ciencias Sociales.
06/07/2012 17:30 - 20:30
GRUPO 4 (CLASE TEÓRICA)A2/0D13 
A2/0D14 
A2/0E11 
GRUPO 5 (CLASE TEÓRICA)A2/0D13 
A2/0D14 
A2/0E11 
GRUPO 6 (CLASE TEÓRICA)A2/0D13 
A2/0D14 
A2/0E11 
GRUPO 7 (CLASE TEÓRICA)A2/0D13 
A2/0D14 
A2/0E11 
Examen oral día 18/07/2012 17:30 a 20:30h. Aulas CS/S006, CS/S005, CS/S007, CS/S008. Edificio Ciencias Sociales

 

 Profesorado

AMOROS SANTOS, FRANCISCO JOSE

 • CLASE TEÓRICA: Grupos:
  • 4
 • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
  • 4

BAILE LOPEZ, EDUARD

 • CLASE TEÓRICA: Grupos:
  • 2
 • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
  • 2

BELTRAN I CALVO, VICENT

 • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
  • 1

GINER I FONTERIZ, FRANCESC XAVIER

 • CLASE TEÓRICA: Grupos:
  • 7
 • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
  • 7

JORDA PASCUAL, RAFEL

 • CLASE TEÓRICA: Grupos:
  • 3
  • 6
 • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
  • 3
  • 6

MAESTRE BROTONS, ANTONI

 • CLASE TEÓRICA: Grupos:
  • 1

VAÑO I TUDELA, JOSEP

 • CLASE TEÓRICA: Grupos:
  • 5
 • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
  • 5

 

Grupos

CLASE TEÓRICA

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados En matrícula, distribución
Gr. 1 (CLASE TEÓRICA ) : GRUPO 1 INFANTIL (VALENCIANO-MAÑANA) 1S Mañana VAL 83 Desde NIF A - hasta NIF Z
Gr. 10 (CLASE TEÓRICA ) : GRUPO 4 DESDOBLE (VALENCIANO-TARDE) 1S Tarde VAL 0 Desde NIF A - hasta NIF Z
Gr. 11 (CLASE TEÓRICA ) : GRUPO 5 DESDOBLE (VALENCIANO-TARDE) 1S Tarde VAL 0 Desde NIF A - hasta NIF Z
Gr. 2 (CLASE TEÓRICA ) : GRUPO 2 INFANTIL (VALENCIANO-MAÑANA) 1S Mañana VAL 77 Desde NIF A - hasta NIF Z
Gr. 3 (CLASE TEÓRICA ) : GRUPO 3 INFANTIL (VALENCIANO-MAÑANA) 1S Mañana VAL 64 Desde NIF A - hasta NIF Z
Gr. 4 (CLASE TEÓRICA ) : GRUPO 4 INFANTIL (VALENCIANO-TARDE) 1S Tarde VAL 80 Desde NIF A - hasta NIF Z
Gr. 5 (CLASE TEÓRICA ) : GRUPO 5 INFANTIL (VALENCIANO-TARDE) 1S Tarde VAL 87 Desde NIF A - hasta NIF Z
Gr. 6 (CLASE TEÓRICA ) : GRUPO 6 INFANTIL (VALENCIANO-TARDE) 1S Tarde VAL 54 Desde NIF A - hasta NIF Z
Gr. 7 (CLASE TEÓRICA ) : GRUPO 7 INFANTIL (VALENCIANO-TARDE) 1S Tarde VAL 54 Desde NIF A - hasta NIF Z
Gr. 8 (CLASE TEÓRICA ) : GRUPO 1 DESDOBLE (VALENCIANO-MAÑANA) 1S Mañana VAL 0 Desde NIF A - hasta NIF Z
Gr. 9 (CLASE TEÓRICA ) : GRUPO 2 DESDOBLE (VALENCIANO-MAÑANA) 1S Mañana VAL 0 Desde NIF A - hasta NIF Z


PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados
Gr. 1 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER ) : GRUPO 1 INFANTIL (VALENCIANO-MAÑANA) 1S Mañana VAL 83
Gr. 10 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER ) : GRUPO 4 DESDOBLE (VALENCIANO-TARDE) 1S Tarde VAL 0
Gr. 11 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER ) : GRUPO 5 DESDOBLE (VALENCIANO-TARDE) 1S Tarde VAL 0
Gr. 2 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER ) : GRUPO 2 INFANTIL (VALENCIANO-MAÑANA) 1S Mañana VAL 77
Gr. 3 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER ) : GRUPO 3 INFANTIL (VALENCIANO-MAÑANA) 1S Mañana VAL 64
Gr. 4 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER ) : GRUPO 4 INFANTIL (VALENCIANO-TARDE) 1S Tarde VAL 80
Gr. 5 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER ) : GRUPO 5 INFANTIL (VALENCIANO-TARDE) 1S Tarde VAL 87
Gr. 6 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER ) : GRUPO 6 INFANTIL (VALENCIANO-TARDE) 1S Tarde VAL 54
Gr. 7 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER ) : GRUPO 7 INFANTIL (VALENCIANO-TARDE) 1S Tarde VAL 54
Gr. 8 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER ) : GRUPO 1 DESDOBLE (VALENCIANO-MAÑANA) 1S Mañana VAL 0
Gr. 9 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER ) : GRUPO 2 DESDOBLE (VALENCIANO-MAÑANA) 1S Mañana VAL 0
Horarios

CLASE TEÓRICA

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
1 19/09/2011 12/01/2012 LUN 10:30 12:30 A3/0005  
10 19/09/2011 12/01/2012 LUN 19:00 21:00  
11 19/09/2011 12/01/2012 LUN 17:00 19:00  
2 19/09/2011 12/01/2012 LUN 08:00 10:00 A3/0009  
3 19/09/2011 12/01/2012 LUN 10:30 12:30 A3/0013  
4 19/09/2011 12/01/2012 LUN 19:00 21:00 A3/0005  
5 19/09/2011 12/01/2012 LUN 17:00 19:00 A3/0009  
6 19/09/2011 12/01/2012 LUN 19:00 21:00 A3/0013  
7 19/09/2011 12/01/2012 LUN 17:00 19:00 A1/0-01G  
8 19/09/2011 12/01/2012 LUN 10:30 12:30  
9 19/09/2011 12/01/2012 LUN 08:00 10:00  

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
1 19/09/2011 25/09/2011 JUE 10:30 12:30 GB/INF2  
1 26/09/2011 06/10/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0005  
1 13/10/2011 13/10/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0005  
1 20/10/2011 20/10/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0005  
1 27/10/2011 03/11/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0005  
1 10/11/2011 10/11/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0005  
1 17/11/2011 17/11/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0005  
1 24/11/2011 24/11/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0005  
1 01/12/2011 08/12/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0005  
1 15/12/2011 15/12/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0005  
1 22/12/2011 22/12/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0005  
1 12/01/2012 12/01/2012 JUE 10:30 12:30 0023PB001  
10 19/09/2011 22/12/2011 JUE 19:00 21:00  
11 19/09/2011 22/12/2011 JUE 17:00 19:00  
2 19/09/2011 25/09/2011 JUE 08:00 10:00 GB/INF2  
2 26/09/2011 06/10/2011 JUE 08:00 10:00 A3/0009  
2 13/10/2011 13/10/2011 JUE 08:00 10:00 A3/0009  
2 20/10/2011 20/10/2011 JUE 08:00 10:00 A3/0009  
2 27/10/2011 03/11/2011 JUE 08:00 10:00 A3/0009  
2 10/11/2011 10/11/2011 JUE 08:00 10:00 A3/0009  
2 17/11/2011 17/11/2011 JUE 08:00 10:00 A3/0009  
2 24/11/2011 24/11/2011 JUE 08:00 10:00 A3/0009  
2 01/12/2011 08/12/2011 JUE 08:00 10:00 A3/0009  
2 15/12/2011 15/12/2011 JUE 08:00 10:00 A3/0009  
2 22/12/2011 22/12/2011 JUE 08:00 10:00 A3/0009  
2 12/01/2012 12/01/2012 JUE 08:00 10:00 0023PB001  
3 19/09/2011 25/09/2011 JUE 10:30 12:30 A1/1-46I  
3 26/09/2011 06/10/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0013  
3 13/10/2011 13/10/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0013  
3 20/10/2011 20/10/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0013  
3 27/10/2011 03/11/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0013  
3 10/11/2011 10/11/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0013  
3 17/11/2011 17/11/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0013  
3 24/11/2011 24/11/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0013  
3 01/12/2011 08/12/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0013  
3 15/12/2011 15/12/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0013  
3 22/12/2011 22/12/2011 JUE 10:30 12:30 A3/0013  
3 12/01/2012 12/01/2012 JUE 10:30 12:30 0023PB003  
4 19/09/2011 25/09/2011 JUE 19:00 21:00 GB/INF1  
4 26/09/2011 06/10/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0005  
4 13/10/2011 13/10/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0005  
4 20/10/2011 20/10/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0005  
4 27/10/2011 03/11/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0005  
4 10/11/2011 10/11/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0005  
4 17/11/2011 17/11/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0005  
4 24/11/2011 24/11/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0005  
4 01/12/2011 08/12/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0005  
4 15/12/2011 15/12/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0005  
4 22/12/2011 22/12/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0005  
4 12/01/2012 12/01/2012 JUE 19:00 21:00 0023PB003  
5 19/09/2011 25/09/2011 JUE 17:00 19:00 GB/INF4  
5 26/09/2011 06/10/2011 JUE 17:00 19:00 A3/0009  
5 13/10/2011 13/10/2011 JUE 17:00 19:00 A3/0009  
5 20/10/2011 20/10/2011 JUE 17:00 19:00 A3/0009  
5 27/10/2011 03/11/2011 JUE 17:00 19:00 A3/0009  
5 10/11/2011 10/11/2011 JUE 17:00 19:00 A3/0009  
5 17/11/2011 17/11/2011 JUE 17:00 19:00 A3/0009  
5 24/11/2011 24/11/2011 JUE 17:00 19:00 A3/0009  
5 01/12/2011 08/12/2011 JUE 17:00 19:00 A3/0009  
5 15/12/2011 15/12/2011 JUE 17:00 19:00 A3/0009  
5 22/12/2011 22/12/2011 JUE 17:00 19:00 A3/0009  
5 12/01/2012 12/01/2012 JUE 17:00 19:00 0023PB003  
6 19/09/2011 25/09/2011 JUE 19:00 21:00 A3/INF2  
6 26/09/2011 06/10/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0013  
6 13/10/2011 13/10/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0013  
6 20/10/2011 20/10/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0013  
6 27/10/2011 03/11/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0013  
6 10/11/2011 10/11/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0013  
6 17/11/2011 17/11/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0013  
6 24/11/2011 24/11/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0013  
6 01/12/2011 08/12/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0013  
6 15/12/2011 15/12/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0013  
6 22/12/2011 22/12/2011 JUE 19:00 21:00 A3/0013  
6 12/01/2012 12/01/2012 JUE 19:00 21:00 0023PB004  
7 19/09/2011 25/09/2011 JUE 17:00 19:00 A3/INF2  
7 26/09/2011 06/10/2011 JUE 17:00 19:00 A2/0D24  
7 13/10/2011 13/10/2011 JUE 17:00 19:00 A1/0-01G  
7 20/10/2011 20/10/2011 JUE 17:00 19:00 A1/0-01G  
7 27/10/2011 03/11/2011 JUE 17:00 19:00 A2/0D24  
7 10/11/2011 10/11/2011 JUE 17:00 19:00 A2/0D03  
7 17/11/2011 17/11/2011 JUE 17:00 19:00 A1/0-01G  
7 24/11/2011 24/11/2011 JUE 17:00 19:00 A2/0D03  
7 01/12/2011 08/12/2011 JUE 17:00 19:00 A1/0-01G  
7 15/12/2011 15/12/2011 JUE 17:00 19:00 A1/0-01G  
7 22/12/2011 22/12/2011 JUE 17:00 19:00 A1/0-01G  
7 12/01/2012 12/01/2012 JUE 17:00 19:00 0024PB005  
9 19/09/2011 22/12/2011 JUE 08:00 10:00