Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
  LLENGUA CATALANA D'ESPECIALITAT

Competencias y objetivos

Información provisional. Pendiente de aprobación por la Comisión de Estudios y Formación de la Universidad de Alicante.

 

Contexto de la asignatura para el curso 2019-20

Es tracta d’una assignatura dissenyada a l’empara de la Normativa de Reconeixement i Transferència de Crèdits en Estudis Oficials (BOUA del 5 d'octubre de 2009, modificada el 5 de novembre de 2010), necessària per al Curs de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i en Altres Llengües (Pla de Formació per a l’obtenció de la Capacitació, BOUA 30 setembre 2013, http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2563.pdf), dissenyada i impartida per professorat del Departament de Filologia Catalana. 
Els alumnes que s'hi matriculen han d'estar en possessió del certificat de C1 en valencià del MECR

L'assignatura equival a 6 ECTS (150 hores): 3 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics. L'asseignatura es cursa de forma virtual mitjançant la plataforma Moodle.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Sin datos

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2019-20

 1. Conèixer les característiques dels llenguatges d’especialitat.
 2. Conèixer i aplicar els següents recursos microtextuals en la producció de discursos docents: terminologia, fraseologia i metàfora terminològica.
 3. Conèixer i aplicar els següents recursos macrotextuals en la producció de discursos docents i científics: gèneres, registres, components discursius, recomanacions d’estil, recursos visuals.
 4. Conèixer i aplicar els procediments de reelaboració i recontextualització que comporta la divulgació dels coneixements especialitzats.
 5. Conèixer les fonts bibliogràfiques (publicacions periòdiques i col·leccions científiques) de divulgació científica en català.
 6. Adquirir els coneixements, les aptituds i les destreses per a l’elaboració de discursos científics i docents en català.
 7. Millorar la qualitat comunicativa del discurs científic i docent en català.

 

 

 

Datos generales

Código: 500363
Profesor/a responsable:
ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 2,40
Créditos prácticos: 0,00
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

 • Dep.: FILOLOGÍA CATALANA
  Área: FILOLOGIA CATALANA
  Créditos teóricos: 1,2
  Créditos prácticos: 1,2
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.
 • Dep.: ADM. UNIDAD DE LENGUAS
  Área: UNIVERSIDAD DE ALICANTE (CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN - CONTINUA)
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0

Estudios en los que se imparte