Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
  LLENGUA CATALANA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

Competencias y objetivos

Información provisional. Pendiente de aprobación por la Comisión de Estudios y Formación de la Universidad de Alicante.

 

Contexto de la asignatura para el curso 2018-19

Assignatura dels itineraris per a acreditar un nivell C1 MECRL en català (BOUA 2.03.2010) i per a obtenir el certificat de capacitació docent (BOUA 6.07.2010), per a qualsevol estudiant de la UA interessat a millorar el coneixement de català o a obtenir algun dels dos títols anteriors. D’acord amb l’article 16.3 de la Normativa UA per a la implantació de títols de grau, l’estudiant ha d’obtenir unes determinades competències en comunicació oral i escrita, cabdals en el cas dels qui es dediquen a la docència. La UA recomana que els qui cursen el Màster de Formació del Professorat tinguen el nivell C1 de valencià per a accedir amb més facilitat al món laboral i exigeix als qui cursen el grau de Mestre d’Infantil i Mestre de Primària que acrediten el mateix nivell.


Aquesta assignatura pretén augmentar i perfeccionar la competència lingüística i comunicativa en català: domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i, a més, producció i anàlisi crítica de diferents tipus de textos i gèneres, orals i escrits, amb la finalitat de proveir una formació avançada per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat.

L'alumnat que la curse ha de poder augmentar i perfeccionar la competència lingüística i comunicativa en català (nivell C1 del MECRL). Això implica, d’una banda, el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i, d’una altra, la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de textos i gèneres cientificotècnics, tant orals com escrits. L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura, doncs, busca capacitar l’alumne en una formació lingüística apta per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat (docència, traducció, assessorament lingüístic i literari, planificació lingüística, etc.).

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Sin datos

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2018-19

Objectius conceptuals
1. Desenvolupar la competència lingüística i la capacitat de produir textos formals orals i escrits.
2. Ser capaç de produir textos orals i escrits dotats d'adequació, correcció, coherència i cohesió.
3. Assolir un nivell d’usuari independent avançat (C1) de llengua catalana en les quatre habilitats comunicatives bàsiques.
4. Dominar amb un grau de correcció satisfactori la normativa lingüística vigent.
5. Prendre consciència de la importància de la llengua estàndard.
6. Desenvolupar les estratègies per a resoldre problemes gramaticals i discursius autònomament.

Objectius procedimentals
1. Coneixement i aplicació de les tècniques de redacció i recomanacions d’estil més rellevants per a elaborar textos formals.
2. Anàlisi del procés de producció dels termes des d’un punt de vista formal i conceptual.
3. Assoliment d’una competència lingüística suficient per a desenvolupar la tasca acadèmica o laboral en català.
4. Domini de programes informàtics bàsics.
5. Producció de textos escrits i orals.
6. Domini de la normativa lingüística per a l’escrit i l’oral.
7. Realització d’activitats sobre terminologia i llenguatge d’especialitat.

Objectius actitudinals
1. Valoració de la importància del domini de la llengua estàndard i la normativa.
2. Valoració positiva de la diversitat lingüística i conscienciació sobre els fenòmens de minorització.
3. Valoració de la importància de produir textos coherents, adequats i cohesionats.
4. Valoració de la importància d’adequació terminològica a cada especialitat.
5. Valoració dels recursos i les ajudes audiovisuals en la transmissió de coneixement.

 

 

Datos generales

Código: 500359
Profesor/a responsable:
VIDAL NADAL, FELIP
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 2,40
Créditos prácticos: 0,00
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

 • Dep.: FILOLOGÍA CATALANA
  Área: FILOLOGIA CATALANA
  Créditos teóricos: 2,4
  Créditos prácticos: 0
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte