Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
  LLENGUA CATALANA PROFESIONALIZANT 2

Competencias y objetivos

INFORMACIÓN PROVISIONAL. PENDIENTE DE APROBACIÓN

 

Contexto de la asignatura para el curso 2018-19

CONTEXTUALITZACIÓ

Es tracta d’una assignatura inclosa dins els itineraris per acreditar un nivell C1 en català (BOUA del 2 de març de 2010) i per a obtenir el Certificat de Capacitació Docent (BOUA del 6 de juliol de 2010). S’adreça a qualsevol estudiant de la UA interessat a millorar el coneixement de català o a obtenir algun dels dos títols anteriors.


D’acord amb l’article 16.3 de la Normativa de la UA per a la Implantació de Títols de Grau, l’estudiant ha d’obtenir unes determinades competències en comunicació oral i escrita. Això és referit a tots els universitaris i té una importància cabdal en el cas dels estudiants que en el futur es dedicaran a la docència. La UA recomana que els qui cursen el Màster de Formació del Professorat estiguen en possessió del nivell C1 de valencià per accedir amb més facilitat al món laboral i exigeix als qui cursen el grau de Mestre d’Infantil i Mestre de Primària que acrediten el mateix nivell.

En aquesta assignatura es pretén, fonamentalment, augmentar i perfeccionar la competència lingüística i comunicativa en català (nivell C1 del MECRL). Això implica, d’una banda, el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i, d’una altra, la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de textos i gèneres, tant orals com escrits amb la finalitat de proveir una formació avançada per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat.

L’assignatura està directament relacionada amb Llengua Catalana Professionalitzant I.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Sin datos

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2018-19

Competències generals de la UA

CGUA2: Ser capaç d'utilitzar coma usuari eines bàsiques de les TIC.

CGUA3: Ser capaç d'establir una comunicació efectiva amb un coneixement lingüístic en català en l'àmbil disciplinari de l'alumne.

 

Competències generals

Ser capaç de comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) amb un nivell alt de correcció, fluïdesa i naturalitat.

Ser capaç de conéixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a aplicar els coneixements en la producció de textos orals i escrits en català amb un nivell equivalent al C1 del marc europeu comú de referència.

Ser capaç de conéixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a aplicar els coneixements a la producció de textos orals i escrits en català.

Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i conéixer els diferents subestàndards) de la llengua catalana i conéixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica, per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.

Ser capaç de comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüistica, i potenciar-lo per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

 • Desenvolupar la competència lingüística dels aprenents i la capacitat de produir textos formals orals i escrits.
 • Ser capaç de produir textos orals i escrits dotats de correcció, coherència i cohesió.
 • Ser capaç d’expressar-se amb fluïdesa i naturalitat sense necessitat de buscar de manera molt evident les expressions adequades i amb capacitat d’utilitzar el català amb flexibilitat i eficàcia per a finalitats acadèmiques i professionals.
 • Ser capaç d’escriure textos complexos o ben estructurats i de comprendre’n de tot tipus, extensos o complexos, sense dificultats.
 • Assolir un nivell d’usuari competent amb un nivell funcional (C1) de llengua catalana en les quatre habilitats comunicatives bàsiques.
 • Dominar amb un grau elevat de correcció la normativa lingüística vigent.
 • Desenvolupar les estratègies dels aprenents per a resoldre problemes gramaticals i discursius de manera autònoma.
 • Conéixer i aplicar tècniques de redacció i recomanacions d'estil rellevants per a elaborar textos formals.
 • Saber utilitzar programes informàtics bàsics.
 • Valorar la diversitat lingüística i conscienciar sobre els fenòmens de minorització.
 • Valorar la importància de produir textos coherents, adequats i cohesionats.

 

 

Datos generales

Código: 500358
Profesor/a responsable:
Sin datos
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 2,40
Créditos prácticos: 0,00
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

 • Dep.: FILOLOGÍA CATALANA
  Área: FILOLOGIA CATALANA
  Créditos teóricos: 2,4
  Créditos prácticos: 0
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte