Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura aborda el proceso histórico que abarca desde la aparición de las primeras exigencias, ligadas al pensamiento regeneracionista, que reclaman una intervención estatal en materia hidráulica, teniendo como soporte la Ley de Aguas de 1879 y que se materializan en la creación de las confederaciones hidrográficas, hasta la promulgación de la actual legislación de 1985, que llevó implícita la sustitución de la política hidráulica por la planificación hidrológica y que supone la máxima intervención del Estado en la gestión de las aguas, considerando también la tendencia reciente al incremento de la territorialización del agua frente a las competencias estatales recogidas en la Ley de Aguas de 2005.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG9 : Reconèixer els elements fonamentals de les polítiques públiques ambientals

 

Competències Específiquese

 • CE22 : Conèixer la història de la la planificació hidrològica a Espanya, així com el desenvolupament de la seua política hidràulica
 • CE7 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient
 • CE9 : Reconèixer els criteris específics en la definició de polítiques públiques ambientals

 

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

Coneiximents/Continguts

 • CON1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CON14 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient
 • CON15 : Reconèixer els criteris específics en la definició de polítiques públiques ambientals
 • CON2 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CON26 : Conèixer la història de la la planificació hidrològica a Espanya, així com el desenvolupament de la seua política hidràulica
 • CON3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CON4 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CON8 : Reconèixer els elements fonamentals de les polítiques públiques ambientals

 

Habilitats/Destreses

 • HD1 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • HD2 : Desenvolupar destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • HD3 : Analitzar críticament i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental

 

Capacitats/Competències

 • C1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • C2 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer el reciente proceso de planificación hidrológica en España ha estado sujeto a fuertes tensiones y variaciones de diferente índole: ideológicas, técnicas, territoriales y sobre todo políticas. El marco constitucional estableció las pautas de lo que sería el nuevo ordenamiento de agua; pero pronto el desarrollo del Estado de las Autonomías y las tensiones territoriales por el control sobre el agua hizo su aparición, hecho que ha complicado extraordinariamente las propuestas de planificación elaboradas desde la Administración central.

 

 

;

Dades generals

Codi: 79105
Professor/a responsable:
MELGAREJO MORENO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES HISTORICOJURÍDIQUES
  Àrea: HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS
  Crèdits teòrics: 0,08
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0,32
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix