Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HIDROGEOLOGIA APLICADA A L'ENGINYERIA GEOLÒGICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Con esta asignatura se pretende introducir al alumno en aspectos necesarios del campo de la Hidrogeología. Se persigue que adquiera un buen manejo de las metodologías y herramientas que actualmente se utilizan para efectuar estudios hidrogeológicos, especialmente en aquellos aspectos más aplicados. La asignatura se centra fundamentalmente los aspectos necesarios para entender la circulación del agua en el subsuelo. Además, se profundiza en el campo de la hidráulica subterránea y la explotación del recursos hídricos, para abordar con mayor detalle aquellos aspectos más relacionados con el Medio Ambiente y la obra civil. Por último, se estudian las principales herramientas y actuaciones sobre el recurso hídrico conducentes a una adecuada gestión.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE-10 : Capacitat per a planificar i realitzar estudis hidrològics i hidrogeològics i per a dissenyar, executar i inspeccionar obres de captació d'aigües subterrànies, a més de gestionar-les, explorar-les, investigar-les i explotar-les.
 • CE-11 : Capacitat per a fer estudis i projectes de planificació, avaluació i mitigació de riscos naturals, ordenació i gestió sostenible del territori, el medi geològic i els espais subterranis i urbans vinculats a aquest.
 • CE-12 : Capacitat per a estudiar, projectar, executar i dirigir obres i actuacions orientades al tractament i emmagatzematge de residus urbans, industrials o perillosos (tòxics, radioactius), incloent-hi la ubicació d'abocadors controlats, la construcció i segellat d'aquests, el control i tractament de lixiviats i la gestió integral dels processos i instal·lacions afins.
 • CE-13 : Capacitat per a fer estudis de planificació, avaluació i impacte ambiental en el medi geològic i hidrogeològic, incloent-hi la redacció i direcció d'estudis i projectes de condicionament ambiental del medi geològic, com ara descontaminació de sòls i aqüífers, tractament, protecció i recuperació de gleres, restauració del medi litoral i regeneració de platges i d'entorns geològics degradats.
 • CE-16 : Capacitat per a l'aprofitament econòmic dels materials geològics i per a estudiar-ne els processos de degradació i l'ús com a reservoris o magatzems naturals. Capacitat per a conèixer i aplicar els principals procediments d'estimació de reserves, explotació i tractament de recursos minerals vinculats al terreny.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB-02 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB-04 : Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i prendre decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, amb reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'exercici professional.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT-02 : Capacitat de treball en equip.
 • CT-04 : Capacitat per a contribuir al futur desenvolupament de l'enginyeria geològica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per a l'assessoria, l'anàlisi, el disseny, el càlcul, el projecte, la planificació, la direcció, la gestió, la construcció, el manteniment, la conservació i l'explotació d'obres, instal·lacions i actuacions realitzades en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en el projecte d'una obra o actuació vinculada a l'enginyeria geològica, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, preveient els problemes de construcció i emprant els mètodes i les tecnologies més adequades, tant tradicionals com innovadors, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Adquirir los conocimientos básicos de la Hidrogeología y el funcionamiento del Ciclo Hidrológico.

- Comprender el comportamiento y movimiento del agua en el medio subterráneo.

- Conocer los métodos y herramientas de evaluación y aprovechamiento de las aguas subterráneas, especialmente en aquellos aspectos relacionados con la obra civil.

- Entender la importancia de la aguas subterráneas en el Medio Ambiente.

- Conocer las características del recurso tanto cuantitativo como de calidad para realizar una adecuada gestión de este recurso.

 

 

Dades generals

Codi: 49615
Professor/a responsable:
FERNANDEZ MEJUTO, MIGUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA EXTERNA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix