Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Les Tecnologies de la Informació (TI) s'han convertit en un aspecte imprescindible i estratègic de la majoria de les organitzacions, sent fonamentals per al manteniment, el creixement i la innovació en les empreses. Per a açò l'estratègia en les TI ha d'estar convenientment alineada amb l'estratègia empresarial, a través d'un enfocament integrat i global per a la millora del negoci, l'alineació de les TI, el desenvolupament d'estratègies, l'execució i gestió de les TI i els seus recursos. Al mateix temps, les persones que han de dur a terme aquesta tasca han de tenir les habilitats directives adequades, tals com gestió del canvi, gestió d'equips i resolució de conflictes, gestió del temps i negociació, entre unes altres.
L'assignatura presenta un enfocament interdisciplinari per a la direcció estratègica i el govern de les TI: planificació, desplegament, gestió, seguiment, mesurament i manteniment d'un desenvolupament d’èxit de l'estratègia en les TI, tenint en compte aspectes com les característiques de l'organització, la sostenibilitat i el medi ambient i les habilitats necessàries per a una labor directiva. Per a açò es proposa un aprofundiment en els principals components, guiant a l'estudiant en un marc general i global per a l'Estratègia i el Govern de les TI que permeten abordar la Transformació Digital de les organitzacions per a les quals treballen.

El projecte es realitzarà en una organització real. Aquesta organització servirà igualment de base per al projecte de l'assignatura Innovació Tecnològica Aplicada. Per açò, és recomanable que ambdues assignatures es cursen de forma conjunta.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • CG2 : Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • CG5 : Capacitat per a elaborar, planificar estratègicament, dirigir, coordinar i fer la gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica, d'acord amb criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG6 : Capacitat per a la direcció general, tècnica i de projectes de recerca i per al desenvolupament i la innovació, en empreses i centres tecnològics de l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • CG7 : Capacitat per a posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i l'homologació d'aquests.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a integrar tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'enginyeria informàtica, amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • CE2 : Capacitat per a la planificació estratègica, l'elaboració, la direcció, la coordinació i la gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
 • CE3 : Capacitat per a dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i la homologació d'aquests.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT2 : Capacitat de liderar un equip format per especialistes de diverses disciplines.
 • CT4 : Capacitat de comunicar-se en contextos internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 • Adquirir una visió global de com s'han de dirigir les TI d'una organització, comprenent els problemes, desafiaments i la importància cada vegada major de les TI en el desenvolupament d'estratègies, l'execució i la gestió, amb l'objectiu de millorar el rendiment global i la rendibilitat d'una organització.
 • Conèixer quins són les responsabilitats dels responsables de la direcció de les TI.
 • Ser capaç de planificar, desenvolupar, implementar i mantenir una estratègia i una política de govern de les TI efectives, dominant els processos, tècniques i eines.
 • Administrar, avaluar, estimar, establir prioritats, finançar, valorar, assignar i fer el seguiment de les sol·licituds de serveis de TI de manera més coherent i alineada amb el negoci.
 • Assignar els recursos de TI a les activitats de major valor afegit del negoci.
 • Millorar les activitats de l'organització, la seua capacitat de resposta, la seua fiabilitat i el desenvolupament professional dels treballadors.
 • Conèixer els diferents models de gestió que es poden aplicar i la importància d'implantar una arquitectura de les TI integrada, centralitzada i basada en estàndards i codis de bones pràctiques.
 • Conèixer els principals estàndards i codis de bones pràctiques del mercat i quins són els avantatges i inconvenients d'implantar-los en la seua organització.

 

 

 

Dades generals

Codi: 47007
Professor/a responsable:
LLORENS LARGO, FARAON
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix