Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FOTOELECTROQUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

La Fotoelectroquímica y, más en general, la Electroquímica de materiales semiconductores tiene importantes aplicaciones en el ámbito de la Química Ambiental y Sostenible, como pueden ser el aprovechamiento de la energía solar por medio de células fotoelectroquímicas o la descontaminación de aguas y aire. Se ofrece esta asignatura para presentar de manera sistemática los fundamentos y aplicaciones de la electroquímica de semiconductores partiendo de la base de que el alumno conoce a nivel básico la electroquímica de metales (se ofrece un repaso de la misma en la asignatura optativa "Electroquímica  y pilas de combustible"). La asignatura tiene una relación bastante estrecha con otras asignaturas optativas como, por ejemplo, la "Remediación electroquímica".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir els coneixements avançats, en diversos camps de la química, que són necessaris per a abordar amb profunditat un problema relacionat amb la química ambiental i sostenible.
 • CG3 : Ser capaç de dissenyar nous processos químics (o modificar els existents) que permeten reduir-ne impacte ambiental.
 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>d'especialització

 • CE4 : Conèixer els fonaments de la fotoelectroquímica i la relació d'aquesta amb els materials semiconductors.
 • CE5 : Saber aplicar els fonaments de la fotoelectroquímica al funcionament de les cèl·lules solars i d'altres aplicacions possibles.
 • CE6 : Conèixer els diversos tipus de cèl·lules solars.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

 • Estudiar los procesos de transferencia de carga en las interfases semiconductor/electrolito así como comprender la estructura de las mismas.
 • Analizar la influencia de la iluminación sobre el comportamiento electroquímico de los materiales semiconductores.
 • Estudiar diferentes fotorreacciones sobre partículas semiconductoras.
 • Analizar el impacto de la fotoelectroquímica en la tecnología, haciendo énfasis en la química y descontaminación solares (fotocatálisis heterogénea y generación de hidrógeno) y en las conversión de energía solar en eléctrica (células solares fotoelectroquímicas).

 

 

Dades generals

Codi: 45407
Professor/a responsable:
GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix