Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA ANALÍTICA FORENSE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Química Analítica Forense pertenece al área de las Ciencias Forenses, que engloba todas las materias necesarias para el adecuado conocimiento, manejo y aplicación de las técnicas científicas aplicadas al ámbito forense. La química Analítica es una ciencia metrológica fundamental en este ámbito, ya que permite llevar a cabo el examen objetivo de evidencias físicas/químicas en procedimientos de Investigación Criminal

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge apropiat a l'àmbit de la criminologia.
 • CG3 : Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant-ne els fonaments i reflexionant sobre les implicacions socials, ètiques i jurídiques que tenen en l'àmbit de la criminologia.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.
 • CG5 : Capacitat de treball en equip: integrar-se i col·laborar activament en la consecució d'objectius comuns amb altres persones, àrees o organitzacions, en contextos diversos.
 • CG6 : Habilitat en les TIC: ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat d'investigació: saber dissenyar i implementar projectes d'investigació, utilitzant metodologies científiques sobre qüestions criminològiques.
 • CE14 : Habilitat per a utilitzar les tècniques o els coneixements de les ciències forenses, i en general de la criminalística, en la investigació dels vestigis del fet delictiu.
 • CE8 : Capacitat per a comprendre els diversos llenguatges professionals usats en un informe pericial especialitzat.
 • CE9 : Capacitat per a elaborar, comprendre i interpretar críticament el contingut d'un informe pericial i defensar-lo en els tribunals.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer el papel fundamental que la Química Analítica juega en el campo de las Ciencias Forenses.
Conocer la terminología y conceptos básicos en análisis forense.
Conocer los fundamentos y saber aplicar las técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo (e.g., técnicas instrumentales, incluyendo técnicas híbridas) empleadas en análisis forense.
Conocer y saber aplicar el proceso analítico total empleado en análisis de diferentes tipos de muestras de interés forense.
Conocer y saber aplicar las normativas legales vigentes que regulan la determinación de algunos parámetros frecuentes en el análisis de muestras de interés forense.
Realizar y presentar informes.

 

 

Dades generals

Codi: 43308
Professor/a responsable:
HIDALGO NUÑEZ, MARIA MONTSERRAT
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix