Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PATRIMONI I GESTIÓ DE PROJECTES CULTURALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Asignatura dedicada a introducir al alumnado en el marco teórico y proporcionarle los instrumentos técnicos para la gestión de proyectos aplicados al patrimonio arqueológico. Se pretende que los estudiantes conozcan qué es la puesta en valor del patrimonio desde el punto de vista teórico y práctico, así como que descubran las herramientas para la definición, planificación estratégica y gestión de diferentes tipos de proyectos de valorización, difusión y musealización del patrimonio arqueológico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació arqueològica i patrimonial.
 • CG5 : Capacitat d'organització i planificació en la gestió patrimonial.
 • CG7 : Compromís ètic i deontològic amb la conservació i protecció del patrimoni cultural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar els valors patrimonials des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesos com un procés complex i dinàmic.
 • CE2 : Capacitat d'exercir professionalment l'arqueologia, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual, d'acord amb els principis i codis deontològics de la professió.
 • CE6 : Capacitat de manejar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet en matèria arqueològica i patrimonial, amb la finalitat de actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les principals tècniques i els instruments relacionats amb el patrimoni històric i arqueològic.
 • Ser capaç de seleccionar i usar els principals mètodes, tècniques i instruments relacionats amb el patrimoni històric i arqueològic.
 • Utilitzar amb habilitat les fonts materials per a l'estudi de la història i els recursos informàtics en matèria arqueològica i patrimonial.
 • Organitzar i planificar la recuperació del registre arqueològic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

- Conocer el marco teórico en la gestión patrimonial y de proyectos culturales

 

- Aprender el manejo de herramientas para la gestión de proyectos aplicados al patrimonio arqueológico

 

- Aprender a gestionar la puesta en valor del patrimonio desde el punto de vista teórico y práctico

 

- Descubrir losdiferentes instrumentos para la definición, planificación estratégica y gestión de diferentes tipos de proyectos de valorización, difusión y musealización del patrimonio arqueológico

 

 

 

Dades generals

Codi: 39809
Professor/a responsable:
PRADOS MARTINEZ, FERNANDO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix