Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CERVANTES I LA SEUA PROJECCIÓ EN LES LITERATURES EUROPEES I AMERICANES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura aborda el estudio de la influencia de la obra cervantina en las literaturas europeas y americanas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE2 : Conèixer els nous continguts proposats referits als estudis de la literatura.
 • CE4 : Reflexionar sobre els temes i motius recurrents en la literatura.
 • CE5 : Relacionar les diferents tradicions literàries a través dels vincles entre corrents estètics i ideològiques, autors, temes, obres i períodes.

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE10 : Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
 • CE11 : Explorar i desenvolupar noves línies de contacte entre tradicions culturals, obres, autors, períodes, temes i motius literaris.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les relacions existents entre la literatura hispanoamericana i peninsular.
 • Coneixement de la projecció de l'obra de Cervantes en les literatures europea i americana.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

3. COMPETENCIAS Competencias generales CG2 Adquisición de conocimientos específicos y avanzados (respecto a los adquiridos en el Grado) de las materias estudiadas. CG3 Adquisición de conocimientos específicos de las materias estudiadas para su aplicación profesional en el ámbito docente. Competencias específicas CE1 Enfocar el estudio de la literatura desde perspectivas metodológicas nuevas y diferentes a las adquiridas en el grado. CE2 Conocer los nuevos contenidos propuestos referentes a los estudios de la literatura. CE4 Reflexionar sobre los temas y motivos recurrentes en la literatura. CE5 Relacionar las diferentes tradiciones literarias a través de los vínculos entre corrientes estéticas e ideológicas, autores, temas, obras y períodos. CE9 Aplicar los conocimientos adquiridos a la realización de trabajos de investigación en literatura de forma autónoma. CE10 Organizar, estructurar y exponer trabajos de investigación en literatura siguiendo la metodología aprendida. CE11 Explorar y desarrollar nuevas líneas de contacto entre tradiciones culturales, obras, autores, períodos, temas y motivos literarios. OBJETIVOS/RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN Objetivos generales 1) Introducir al alumno en el conocimiento de la obra cervantina y en su proyección europea y americana. Objetivos conceptuales 2) Familiarizar al alumno con la obra de Cervantes y su significado. 3) Estudiar la incorporación de la obra de Cervantes al acervo literario europeo y americano. 4) Familiarizar al alumno con los principales motivos cervantinos adoptados por las literaturas europeas y americanas. Objetivos procedimentales 5) Analizar la contribución cervantina a la consolidación de la novela moderna en Europa y América mediante el comentario de textos. Objetivos actitudinales 6) Reflexionar acerca del influjo de Cervantes en las literaturas europeas y americanas así como de la impronta de algunas de las recurrencias temáticas del escritor tales como la libertad humana, la injusticia, la guerra, etc.

 

 

Dades generals

Codi: 39208
Professor/a responsable:
FERRI COLL, JOSE MARIA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix